Palaweña ki­noron­a­han bi­lang Binib­in­ing MIMAROPA 2018

Palawan Daily News - - Front Page -

An­gat ang ganda at tal­ino ng mga Palaweña sa katat­a­pos na MIMAROPA Fes­ti­val 2018.

Ini­uwi ng Palaweňang si Bb. Reyna Michelle Ruhen ang ko­rona bi­lang bagong Binib­in­ing MIMAROPA sa gi­nanap na Gi­noo at Binib­in­ing MIMAROPA 2018 noong ika-16 ng Nobyem­bre sa Mam­bu­rao, Oc­ci­den­tal Min­doro.

Nakatung­gali ni Ruhen, edad 18, ang iba pang nag­ga­gan­da­hang mga binib­ini mula sa Ori­en­tal at Oc­ci­den­tal Min­doro, Romblon, Puerto Princesa City at Cala­pan City.

Ti­nang­hal na­man bi­lang Gi­noong MIMAROPA 2018 2nd Run­ner-Up ang ka­pareha ni­tong si Jay­mark Palus­tre.

Na­pag­wa­gian din ng dalawa ang best in fes­ti­val dance. Na­sungkit din ni Ruhen ang mga mi­nor awards tu­lad ng best in swimwear at best in for­mal at­tire.

Ang pam­bato ng Oc­ci­den­tal Min­doro na si Jan­vert Ro­driguez ang naka­sungkit ng tit­u­long Gi­noong MIMAROPA 2018.

Sa kasalukuyan ay hawak ni Ruhen ang tit­u­long Mutya ng Palawan 2018. Siya ay nag­mula sa bayan ng Abor­lan, Palawan.

Ang MIMAROPA Fes­ti­val ay tau­nang patim­palak na isi­nasagawa up­ang maipak­i­lala ang mga natatang­ing pro­dukto, kul­tura at tur­ismo ng bawat lalaw­igan at lung­sod sa re­hiyon. Ito ay sin­im­u­lan noong taong 2015.

Tam­pok din sa tau­nang gawain ang agri-trade and tourism fair at ang grand street pa­rade at street dance com­pe­ti­tion. (PR)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.