Bagy­ong Sa­muel, nagi­wan ng bakas sa Cuyo

Palawan Daily News - - Front Page - Ni Lyn­don Plan­tilla

Kahit isang trop­i­cal de­pres­sion lang ang Bagy­ong Sa­muel, damang-dama ng ilang mga kababayan sa Palawan ang kanyang bagsik.

Sa pau­nang ulat na nakarat­ing sa Of­fice of Civil De­fense Mimaropa, may na­muong ipo-ipo na namin­sala ng ba­hay sa Si­tio Maro­roy at Si­tio Tema ng Barangay Suba, Cuyo, Palawan.

Dalawa ang ganap na nasir­ang ba­hay saman­ta­lang apat ang ba­hagyang lamang nap­in­sala ayon na­man sa DSWD DROMIC re­port kan­i­nang ika-6 ng gabi.

Sa ulat na­man ng PIAPalawan, may mga punong ka­hoy sa Cuyo ang nabunot o tu­mumba noong du­maan sa lalaw­igan.

Bi­naha na­man ang barangay ng Catad­man, Cabigs­ing, Tenga-tenga at Ban­cal kasama ang Suba dahil sa malakas na pag-ulan.

Umabot na­man sa 1,570 ang bi­lang ng mga in­i­likas sa Cuyo, 548 sa bayan ng Tay­tay at 357 sa bayan ng Magsaysay.

La­hat-la­hat, ang bi­lang ng mga evac­uee ay umabot sa 2,375.

Sa mga pan­ta­lan, umabot sa 539 ang bi­lang na nais­tranded na pasa­hero: 418 sa Poc­toy Port sa Romblon, 121 sa Roxas Port sa Ori­en­tal Min­doro noong Miy­erkules.

Ang mga na­bang­git na pasa­hero ay pare-pare­hong in­abot sa pan­ta­lan nang pagsa­sailalim sa Romblon at South­ern Ori­en­tal Min­doro sa Trop­i­cal Cy­clone Warn­ing Sig­nal No. 1.

Ka­pag nag­taas ang DOST-Pa­gasa ng may ba­bala ng bagyo sa isang lalaw­igan, an­ti­mano, walang bibiya­heng barko.

Pi­nakain na­man ng mga provin­cial so­cial wel­fare and de­vel­op­ment of­fice at ng Romblon So­cial Wel­fare and De­vel­op­ment Team ang mga pasa­hero noong sila’y nakahimpil sa mga pan­ta­lan.

Sa ngayon, la­hat ng nais­tranded na pasa­hero ay nakauwi na.

Ang Cuyo, kasama ang Magsaysay at Agutaya, ang mga tang­ing bayan na nag­u­lat na nawalan ng kuryente ka­hapon ngu­nit naiba­lik na­man din nang maaga.

Ang Trop­i­cal De­pres­sion tu­lad ng bagy­ong Sa­muel na (may pinaka­malakas na hangin na aabot nang 55 kilo­metro kada oras batay sa es­ti­mate ng DOST-Pa­gasa kan­i­nang ika4 ng hapon) ay mas mahina kung ikukumpara sa mga bagy­ong may klasipikasyon na Trop­i­cal Storm, Se­vere Trop­i­cal Storm, Typhoon at Su­per Typhoon.

Ang naiu­lat na bagong bagyo (may in­ter­na­tional name na Man-Yi) na pa­pa­sok (mag­mu­mula sa Philip­pine Sea) sa Philip­pine Area of Re­spon­si­bil­ity, ay tinatayang may taglay na lakas ng hangin na aabot sa 120 kilo­metro bawat oras batay sa forkast ng DOST-Pa­gasa kan­i­nang ika-4 ng hapon.

Ang mga bagy­ong nag­tataglay ng lakas ng hang­ing sa pag­i­tan ng 118 hang­gang 220 kilo­metro kada oras ay nabibi­lang sa klasipikasyon ng Typhoon na mas malakas kumpara sa Trop­i­cal De­pres­sion, Trop­i­cal Storm at Se­vere Trop­i­cal Storm.# (LP/PIA)

Ini­hayag ni DOST-Pa­gasa weather spe­cial­ist Ray­mond Or­di­nario na posi­bleng makalal­abas ng Philip­pine Area of Re­spon­si­bil­ity (PAR) ang Bagy­ong Sa­muel. (Hango ang larawan sa on­line press brief­ing ng DOST-Pa­gasa ni­tong Huwebes ng hapon)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.