29 OFW sa Puerto Princesa, tu­mang­gap ng Ba­lik Pi­nas, Ba­lik Hanap­buhay

Palawan Daily News - - City - Ni Liela B. Dagot / PIA

Tu­mang­gap ng pon­dong nagkaka­ha­laga ng P20,000 mula sa pro­gra­mang “Ba­lik Pi­nas, Ba­lik Hanap­buhay” ng Over­seas Work­ers Wel­fare Ad­min­is­tra­tion (OWWA) ang 29 na mga Over­seas Filipino worker (OFW) na res­i­dente ng Puerto Princesa at Palawan ka­makailan.

Pinan­gu­na­han mismo ni Kal­i­him Sil­vestre Bello lll ng De­part­ment of La­bor and Em­ploy­ment (DOLE) ang pag­ga­gawad ng tu­long sa mga banepisyaryo.

Sa kaniyang pananalita, bini­gyang diin ng kal­i­him ang pag­pa­pa­ha­laga at pag­galang sa mga OFW sapagkat ang mga ito aniya ang it­in­u­tur­ing na mga buhay na bayani ng bansa.

“Pag nakakita kayo ng OFW, da­pat mag­mano kayo, pa­ha­la­ga­han natin sila dahil utang natin sa kanila ang pa­gan­gat ng ekonomiya ng at­ing bansa,” men­sahe ni Bello sa id­i­naos na pro­grama.

Ang pro­grama ay ip­inagkaloob ng gob­y­erno para sa mga OFW na biglaang umuwi sa bansa at hindi nat­a­pos ang kani­lang kon­trata dahil nagka-prob­lema sa kani­lang taga­pag-em­p­leyo o di na­man kaya ay naipit o naapek­tuhan ng kag­u­luhan sa bansang pinag­ta­tra­bahuan.

Up­ang makakuha ng tu­long pinan­siyal, ki­nakailan­gan lamang ng OFW na mag­sum­ite ng kaniyang planong negosyo o ano mang proyekto na may kaug­nayan sa mga plano ng OWWA.

Ka­pag na­pagkalooban na ng tu­long, tu­tu­ruan din ang OFW ng kasanayan sa pagha­hanap­buhay at pagnenegosyo, pan­im­u­lang kagami­tan at iba pang ser­bisyo. (LBD/PIAMIMAROPAPalawan)

Masayang kausap ni De­part­ment of La­bor and Em­ploy­ment (DOLE) Sec­re­tary Sil­vestre Bello lll ang mga Over­seas Filipino work­ers (OFW) na benepisyaryo ng “Ba­lik Pi­nas, Ba­lik Hanap­buhay” pro­gram ng Over­seas Work­ers Wel­fare Ad­min­is­tra­tion (OWWA) sa lung­sod ng Puerto Princesa at lalaw­igan ng Palawan. (Leila B. Dagot/PIA-Palawan)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.