Ne­ti­zens Opin­ion

Puma­payag ka ba na hatiin ang Palawan sa tat­long probin­sya?

Palawan Daily News - - Opinion -

Franc Malana

Masiyadong malaki ang Palawan, mas madali ang pag un­lad kung ha­hatiin sa tatlo.

Delia De­los Reyes Pacheco

No no no no no no no tahimik na tau dito gugulo pa.ano ba yan mga walang ma­g­awa ..

Roque Miguel

Pa­bor ang Mga taga south at north Na hatiin ang Palawan .... Hindi naten sila ma­si­sisi be­cause .... They are taken for granted for so many years , lagi na lang si­lang last choice pag may mga plan­ning ang gob­y­erno !..pag na­hati nga na­man ang Palawan , may chance Na sila Na pa­gan­dahin ang Kani kani­lang lu­gar !

Opin­ion Lang Po Sa Mga nakaraan dekada !

Ro­drigo Cuenco Viva

Vi­var Nasa pa­mama­hala lang iyan kahit malaki pa iyan kung ma­g­a­nda ka mama­hala madali lang makakatu­gon pero kung ikaw ang klaseng lider na nakatuon sa pansar­il­ing in­teres kahit maliit pa iyan matata­galan lang ang pag­tu­gon o pag-un­lad ng isang ko­mu­nidad. Ang ke­lan­gan dyan ay sat­telite of­fice kung gusto nyo ma­bilis at da­pat lag­ing nagkakaisa ang mga ma­ma­mayan. Sug­puin muna ninyo ang ko­rap­syon.

Juvy Ono

Okay lng hatiin dahil sa dami ng pop­u­la­tion at ma­bilis na paglago ng econ­omy ng Palawan ...Take note:Basta matino ang lider ng bawat ha­hati­ing lu­gar..yung taong hindi ka ibibenta,yung taong dka ipananag­galang sa gagawin ni­lang kaloko­han At yung taong ipaglal­a­ban ka un­til the end ng kani­lang pa­nunungku­lan At walang per­sonal in­teres sa kahi­naan ng kanyang nasasaku­pan, yung taga­pag lingkod ng bayan hindi yung xia ang paglik­ingku­ran ng kanyang sakop At higit sa la­hat yung ki­lala ang DIYOS. ha­hay...So­brang pagamit sa Demi kc yung mga lider jan (dpo la­hat ha) Aha­haha...

An­drei Us Acosta

Do you know how dif­fi­cult pub­lic of­fi­cials and em­ploy­ees suf­fer­ing to re­port to Cala­pan ????

If you are from Bal­abac .... you first go to Puerto to take air­plane to Manila ....

Then bus ride to Batan­gas to have a Roro go­ing to Cala­pan .... then the same route go­ing back with no short­cuts ...

While if we di­vide Palawan .... from Bal­abac .... just go to Puerto as the new re­gional cen­ter.

Ed­i­tor’s Note: Feed­back and opin­ion of the ne­ti­zens who par­tic­i­pated in the on­line sur­vey do not con­sti­tute nor re­flect the views and stand of Palawan Daily News.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.