NFA Romblon, pin­u­long ang mga re­tailer bago ipatu­pad ang SRP sa bi­gas

Palawan Daily News - - Region - Ni Dinnes M. Manzo / PIA

Nakipag­pu­long ang Na­tional Food Au­thor­ity (NFA)Romblon sa mga re­tailer ng bi­gas sa isla ng Sibuyan na kin­abibi­lan­gan ng mga bayan ng Magdi­wang, san Fer­nando at Ca­jid­io­can kaug­nay sa pag­tatakda ng Sug­gested Re­tail Price (SRP) sa bi­gas alin­sunod na rin sa kau­tu­san ni Agri­cul­ture Sec­re­tary Manny Piñol.

Layon ng pag­tatakda ng SRP sa bi­gas ay up­ang mapro­tek­ta­han ang mga mamim­ili la­ban sa mga ma­pagsaman­ta­lang negosyante na nag­pa­p­ataw ng labis kaysa sa umi­iral na presyo.

Ayon kay NFA Romblon Provin­cial Man­ager Ro­mulo O. Al­dueza, sa ngayon ay nasa ad­vo­cacy pe­riod cam­paign muna sila at makikipag­pu­long pa lang sa mga negosyante dahil ma­ha­la­gang makausap nila ang mga maapek­tuhang negosyante bago ipatu­pad ang pag­tatakda ng SRP up­ang hindi magka­roon ng prob­lema.

Nais aniyang marinig ng NFA ang sa­loobin ng mga apek­ta­dong negosyante lalo’t ngayon pa lamang ay may ilan nang umaan­gal.

Pali­wanag pa ni Al­dueza, hindi per­ma­nente ang SRP dahil maaari itong gu­malaw de­pende sa pandaigdi­gang merkado para sa im­ported rice at umi­iral na presyo na­man ng palay sa lokal na merkado.

Kaug­nay nito bu­muo ang nat­u­rang tang­ga­pan ng isang con­sul­ta­tive mon­i­tor­ing body na siyang reg­u­lar na susuri sa kasalukuyang umi­iral na presyo at ma­gr­erekomenda ng kauku­lang SRP.

Ti­wala ang NFA Romblon na sa pa­ma­m­ag­i­tan ng pag­tatakda ng SRP ay makakat­u­long ito para matu­gu­nan ang pag­taas ng presyo ng bi­gas.

Nakatakda ring is­agawa ng NFA Romblon ang gani­tong ak­tibidad sa isla ng Romblon bukas, Nobyem­bre 20 at Tablas is­land sa darat­ing na ika-27 ng Nobyem­bre 2018.

Ang nat­u­rang pag­pupu­long ay nag­ing daan din up­ang ta­lakayin ng mga tauhan ng NFA Romblon ang pre­scribed la­bel­ing sa price tags at rice boxes para sa la­hat ng ac­cred­ited out­let nito. Pagkakataon din ito up­ang mais­agawa ang sim­pleng se­l­e­brasyon ng Na­tional Rice Aware­ness Month at hikay­atin ang pub­liko na mag­ing food guardians sa la­hat ng oras, huwag magsayang ng kanin at ku­main ng ma­susus­tan­siyang pagkain.(DMM/PIAMIMAROPA/Romblon)

Ipinali­wanag ni Cza­rina Loren Quinio (nasa hara­pan), Se­nior Grain Op­er­a­tions Of­fi­cer / Li­cens­ing Of­fi­cer ng NFA Romblon sa mga negosyante at mga NFA ac­cred­ited out­lets sa isla ng Sibuyan ang ka­ha­la­ga­han ng pag­tatakda ng Sug­gested Re­tail Price (SRP) sa bi­gas up­ang makakat­u­long para matu­gu­nan ang pag­taas nito sa merkado.(Larawan ni Cza­rina Loren Quinio/NFA-Romblon)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.