DOH, nan­guna sa pag­gu­nita ng World Toi­let Day sa bayan ng San Agustin

Palawan Daily News - - Provence - Ni Dinnes M. Manzo / PIA

Matagum­pay na gi­n­unita ang World Toi­let Day sa bayan ng San Agustin sa pan­gun­guna ng De­part­ment of Health (DOH) – Mimaropa at pakikipag­tu­lun­gan ng Philip­pine In­for­ma­tion Agency at Ru­ral Health Unit, taglay ang te­mang “When Na­ture Calls.”

Layunin ng kam­pa­nyang ito ng DOH na maipa­batid sa pub­liko ang ka­ha­la­ga­han ng pagkaka­roon ng kasilyas o pa­liku­ran sa sar­il­ing tahanan.

Ang isang araw na pagdiri­wang ay ki­natam­pukan ng float pa­rade, paligsa­han sa pagsayaw (street danc­ing) sa saliw ng jin­gle na ‘Hello Healthy, Good­bye Dumi!’ at maik­ling dula (skit) na gi­nanap sa cov­ered au­di­to­rium ng San Agustin kung saan masayang naki­isa ang nasa 200 kala­hok mula sa 15 barangay ng nat­u­rang mu­nisipyo.

Sa talumpati ni Mayor Este­ban San­ti­ago F. Madrona, kanyang pinasala­matan ang DOH Mimaropa sa pag­pili sa bayan

ng San Agustin up­ang pag­dau­san ng World Toi­let Day.

Ayon sa al­ka­lde, ang bayan ng San Agustin ay may­roong 5,400 na kaba­hayan kung saan nasa 1,400 o ka­tum­bas ng pitong por­siyento sa mga ito ang wala pang pa­liku­ran, kaya balak ng lokal na pama­ha­laan na mami­gay ng li­breng toi­let bowl o kung ki­nakailan­gan ay sila na mismo mag­pa­gawa ng kasilyas up­ang wala nang dudumi sa tabing-ilog, sapa at kung saan saan lang.

Ayon kay Engr. Nilette Fidel, San­i­tary En­gi­neer, Cen­ter for Health De­vel­op­ment-DOH Mimaropa, na maram­ing sakit ang nakukuha sa mad­um­ing ka­pali­gi­ran, par­tiku­lar sa mga walang pa­liku­ran dahil ang mga lan­gaw aniya na du­madapo sa dumi ng tao ay nag­dadala ng mikrobyo.

“Mas marami pa ang mga taong may cel­fon kaysa sa toi­let sa iba’t ibang panig ng bansa,” pabirong sabi ni Engr. Fidel.

Umaapela ito sa pub­liko na mas un­ahin sana ang pag­tatayo ng kasilyas kaysa pag­bili ng cel­lu­lar phone para ma­pan­gala­gaan ang miyem­bro pam­ilya at mag­ing ang ko­mu­nidad.

Nag­pa­pasala­mat din si Dr. Deogra­cias S. Muleta, Mu­nic­i­pal Health Of­fi­cer ng Ru­ral Health Unit-San Agustin sa in­isy­at­i­bong ito ng DOH dahil mas nabuk­san ang ka­malayan ng mga taga-San Agustin kung gaano ka­ha­laga sa pa­mama­hay ang pa­liku­ran up­ang ma­pan­gala­gaan ang kalusugan ng kanyang mga kababayan.(DMM/ PIA-MIMAROPA/Romblon)

Sin­abi ni Engr. Nilette Fidel, San­i­tary En­gi­neer, CHD-DOH Mimaropa, na maram­ing sakit ang nakukuha sa mad­um­ing ka­pali­gi­ran par­tiku­lar sa mga walang pa­liku­ran.(Larawan ni Dinnes Manzo/PIA-Romblon)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.