Pama­ha­laang Pan­lalaw­igan na­mama­hagi ng li­breng so­lar home sys­tem units sa bayan ng Rizal

Palawan Daily News - - Municipal -

Nag­pa­p­at­u­loy ang pa­mama­hagi ang Pama­ha­laang Pan­lalaw­igan ng mga bagong So­lar Home Sys­tem Units na sin­im­u­lan noong ika-9 ng buwan ng Nobyem­bre taong kasalukuyan sa mu­nisipyo ng Rizal, Palawan.

Layon nito na maka­pag­bi­gay ng pailaw sa mga malalayo at li­b­lib na lu­gar sa lalaw­igan na hindi naaabot ng reg­u­lar na ser­bisyo ng elek­trisidad.

Ayon kay G. Rexie H. Aborot, Project De­vel­op­ment Of­fi­cer ng En­ergy De­vel­op­ment Pro­gram, umaabot sa 2,467 units na mga bagong So­lar Home Sys­tem ang ip­ina­mama­hagi sa labing isang barangay ng nat­u­rang mu­nisipyo.

Ito ay kin­abibi­lan­gan ng Bgy. Bunog, Cam­pong Ulay, Can­dawaga, Ca­ni­paan, Cu­lasian, Iraan, Latud, Panalin­gaan, Punta Baja, Ransang at Taburi.

Ang mga benepisyaryo ay ma­sus­ing du­maan sa berepikasyon na isi­na­gawa ng Provin­cial Plan­ning and De­vel­op­ment Of­fice (PPDO) at En­ergy De­vel­op­ment Pro­gram ng Pama­ha­laang Pan­lalaw­igan up­ang matiyak na ang mga ito ay kwalipikado at hindi na mabibi­gyan muli ang mga nakatang­gap na noong nakali­pas na taon.

Ilan sa mga batayan ng pag­pili ng mabibi­gyan ng So­lar Home Sys­tem units ay ang sumusunod: ki­nakailan­gan 400 metro ang layo ng tini­tirhang tahanan mula sa pow­er­line o poste ng kuryente. Nagkaka­roon rin ng isang ori­en­ta­tion bago ito ip­ina­mama­hagi nang sa ga­nun ay mala­man ng mga benepisyaryo ang tamang paggamit nito.

Matatan­daan 1, 717 So­lar Home Sys­tem units ang naipama­hagi ni­tong nakali­pas na buwan sa mga res­i­dente ng Brooke’s Point sa mga barangay ng Amas, Barong Barong, Maasin , Malis, Sal­o­gon, Sa­mar­iňana at Saraza. Ha­bang nasa 4,300 na­man ang naiba­hagi na sa mu­nisipyo ng Bataraza sa mga barangay ng. BonoBono, Bu­lala­cao, Buliluyan, Cu­lan­danum, Igang-Igang, Inog­bong, Mal­i­hud, Ocayan, Pur­ing, Rio Tuba, San­doval, Sapa, Sum­bil­ing, Tabud, Tag­nato, Tagolango, Taratak, Marangas, Mal­i­tub, Sarong, Iwahig at Taru­san.(PR)

Larawang kuha mula sa PIO face­book page

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.