Kalsada project sa Cata­ban-Lim­i­nang­cong Road Bayan ng Tay­tay, pinasim­u­lan na

Palawan Daily News - - Municipal -

Pinan­gu­na­han ni Gover­nor Jose Ch. Al­varez ang ground­break­ing cer­e­mony para sa por­mal na pagsasaayos at pagkongkreto ng mahigit tat­long kilo­metrong kalsada (3.785 kms) ng Bgy. Cata­banLim­i­nang­cong Road bayan ng Tay­tay, Palawan.

Ang ser­e­monya ay gi­nanap noong ika-16 ng Nobyem­bre, taong kasalukuyan sa barangay Lim­i­nang­cong sa Tay­tay at di­naluhan nina 1st District Board Mem­ber Leon­cio Ola, Board Mem­ber Roseller S. Pineda, Tay­tay Mu­nic­i­pal Mayor Romy L. Sal­vame, SB Kaila Mae Cat­e­dral, Punong Barangay Lanie G. Abo­gado at Engr. Sayl­ito M. Purisima, hepe ng In­fra­struc­ture Sec­tor ng pro­gra­mang IHELP ng Pama­ha­laang Pan­lalaw­igan. Sa­mana­tala, ang pag­babas­bas ng proyekto ay pinan­gu­na­han ni Rev. Fr. Neil Ba­cones.

Ayon kay Gob. JCA, tu­loy-tu­loy ang gagaw­ing pagsese­mento nito hang­gang mat­a­pos dahil malak­ing tu­long ito up­ang ma­padali ang pag­byahe lalo na ang pag­dala ng mga pro­dukto sa mga pamil­i­han.

“Pa­pano ilal­abas ang mga sar­ili ny­ong pro­dukto kung ang kalsada ay hindi maayos? Kaya un­ahin mona natin ang kalsada ninyo sunod natin ang pang­hanap­buhay. Dahil bago ako bum­aba kailan­gan mat­a­pos ko yung mga pan­gako ko yung kalsada, patubig, os­pi­tal at pang­hanap­buhay.”pa­hayag ng Gober­nador.

Ang proyekto ay may pon­dong hu­migit 77 mi­ly­ong piso na in­i­laan ng De­part­ment of In­te­rior and Lo­cal Gov­ern­ment (DILG) sa ilalim ng Con­di­tional Match­ing Grant to Prov­inces (CMGP) for Road Re­pair, Re­ha­bil­i­ta­tion and Im­prove­ment.

Ik­i­natuwa na­man ni Kap­i­tan Abo­gado ang proyekto dahil mata­gal nang pana­hon ni­lang hin­in­tay na maisaayos ang kani­lang daan. “Sala­mat kay Gov. JCA dahil maisas­akatu­paran na ang am­ing pan­garap na maisaayos ang am­ing kalsada, malak­ing tu­long talaga ito lalo na sa amin na mga nakatira rito.” wika ni Punong Barangay Abo­gado.

Isang na­pakalak­ing biyaya na­man para kay Mayor Sal­vame ang pagsese­mento ng nasabing kalsada. “Malak­ing bagay ito lalo na sa buong bayan ng Tay­tay dahil hindi na mahi­hi­ra­pan ang mga tur­ista na gus­tong pumunta dito at ma­pa­pa­bilis na ang biyahe papunta dito sa Bgy. Lim­i­nanang­cong.” saad ni Mayor Sal­vame.

Inaasa­hang matat­a­pos ang proyekto sa loob ng tat­long daan at tatlumpu’t apat na araw at is­usunod na­man ang iba pang kalsada ng mu­nisipyo sa lalaw­igan ng Palawan. (PR)

Ang kasalukuyang daanan ng Bgy. Lim­i­nang­cong, Bayan ng Tay­tay, Palawan.Dahil sa in­isy­at­ibo ni Gob. JCA ay sisim­u­lan na ang pagsasaayos ng mahigit tat­long kilo­metrong (3.785 kms) kalsada ng Bgy. Cata­ban-Lim­i­nang­cong Road. Larawang kuha mula sa PIO.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.