Mu­nic­i­pal 4H Club Fed­er­a­tion ng Brooke’s Point, wagi bi­lang Out­stand­ing Young Farm­ers As­so­ci­a­tion sa re­hiy­ong MIMAROPA

Palawan Daily News - - FRONT PAGE - (P.R)

Wagi bi­lang out­stand­ing young farmer or­ga­ni­za­tion sa re­hiy­ong MIMAROPA ang 4H Club Mu­nic­i­pal Fed­er­a­tion of Brooke’s Point sa isi­na­gawang 2018 Re­gional Gawad SAKA at Corn Achiever award­ing cer­e­mony ng De­part­ment of Agri­cul­ture noong ika-22 ng Nobyem­bre.

Ang nasabing or­gan­isas­yon ay tu­mang­gap ng pre­my­ong nagkaka­ha­laga ng P75,000 at plake ng pagk­i­lala.

Ka­bi­lang sa mga bini­gyan ng pagk­i­lala ang mga as­sist­ing agri­cul­tural ex­ten­sion work­ers na nag­ing ka­ba­likat ng nat­u­rang or­gan­isas­yon up­ang makamit ang paran­gal.

Sila ay kin­abibi­lan­gan nina Provin­cial ISS Co­or­di­na­tor Ma. Mayla O. Re­bu­sada ng pama­ha­laang pan­lalaw­igan ng Palawan, Mu­nic­i­pal Agri­cul­ture Of­fi­cer Re­nato Ba­cosa at Mu­nic­i­pal 4H Club Co­or­di­na­tor Krist Joseph Cad­laon ng Brooke’s Point.

Ayon kay Gng. Re­bu­sada, ba­hagi ng nag­ing tagum­pay ng or­gan­isas­yon si Mayor Mary Jean Fele­ciano ng Brooke’s Point dahil sa su­por­tang ib­inibi­gay nito sa mga gawain, in­ter­ben­syon at pro­gra­mang isi­nasagawa ng 4H Club Mu­nic­i­pal Fed­er­a­tion of Brooke’s Point.

Pi­narangalan na­man na Re­gional Corn Achiever sina G. Romeo Biobe Palao at G. Jerry Sotabinto ng Of­fice of the Provin­cial Agri­cul­tur­ist (OPA) at Bb. Jaena Conales ng bayan ng Rizal. Kini­lala rin sina Gng. Nenita Ta­ban­gay ng OPA at G. An­to­nio Gam­mad, Mu­nic­i­pal agri­cul­tur­ist ng bayan ng Narra.

Ang Gawad SAKA ay tau­nang pagk­i­lala ng De­part­ment of Agri­cul­ture sa mga natatang­ing in­dibid­wal, magsasaka, mangingisda at ru­ral-based or­ga­ni­za­tions na may malak­ing kon­tribusyon sa sek­tor ng agrikul­tura.

Photo Cour­tesy by Ms. Mayla Or­diales Re­bu­sada. Photo form PIO Palawan Face­book Page.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.