Indi­gent se­nior cit­i­zens sa Romblon, tu­mang­gap ng kani­lang pen­syon

Palawan Daily News - - FRONT PAGE - Ni Dinnes M. Manzo

May kabu­uang 2,681 mar­al­i­tang se­nior cit­i­zens sa bayan ng Romblon ang tu­mang­gap ng kani­lang so­cial pen­sion mula sa pama­ha­laang lokal.

Sin­abi ni OSCA Head Lerma M. Erispe na um­abot ng P8,043,000 ang ip­inama­hagi ni­lang so­cial pen­sion sa mga mahi­hi­rap na nakatatanda na mula sa 31 barangay na nasasaku­pan ng LGU Riomblon.

Ang pa­mama­hagi ng pen­syon ay gi­nanap sa cov­ered court ng Romblon Pub­lic Plaza sa pan­gan­gasiwa ng Mu­nic­i­pal So­cial Wel­fare and De­vel­op­ment

Of­fice, Of­fice for Se­nior Ci­ti­zen’s Af­fairs (OSCA) at pakikipag­tu­lun­gan ng mga em­p­leyado ng mu­nisipyo ng Romblon.

Bawat benepisyaryo ay tu­matang­gap ng tig-P500 kada buwan. Ang kani­lang natang­gap ay kaba­yaran para 3rd at 4th quar­ter ng 2018 o mula Hu­lyo hang­gang Disyem­bre.

Layunin ng So­cial Pen­sion Pro­gram ng

DSWD na maisaayos ang pa­mu­muhay ng mga mahi­hi­rap na se­nior ci­ti­zen sa pa­ma­m­ag­i­tan ng pag­bibi­gay ng kakaya­han sa mga ito na mak­a­bili ng pagkain, gamot at bita­m­ina.

Ang Lo­cal So­cial Pen­sion for Indi­gent

Se­nior Ci­ti­zen Pro­gram ng De­part­ment of So­cial Wel­fare and De­vel­op­ment (DSWD) ay alin­sunod sa

R.A. No. 9994 o Ex­panded Se­nior Cit­i­zens Act of

2010 na nag-aatas sa lokal na pama­ha­laan na pagkalooban ng buwanang pen­syon ang mga ka­pus­palad na nakatatanda sa lokali­dad up­ang matu­gu­nan ang mga pan­gan­gailan­gan ng mga ito par­tiku­lar ang pagkain at gamot.

Sakop ng batas na ito ang mga mahi­hi­rap o indi­gent se­nior cit­i­zens na nanghi­hina na, sak­itin, may ka­pansanan at walang natatang­gap na pen­sion o per­ma­nen­teng pinagkuku­nan ng kita o su­porta sa miyem­bro ng pam­ilya.

Ang 2,681 na se­nior cit­i­zens sa Romblon ay naka­pasa sa mga re­quire­ments ng DSWD Na­tional House­hold Tar­get­ing Sys­tem for Poverty Re­duc­tion kung kaya nakasama sa ta­laan ng mga pen­sion­ers. (DMM/ PIA-MIMAROPA/Romblon)

(Larawan ni Dinnes Manzo/PIA-Romblon)

Ang mga se­nior ci­ti­zen sa bayan ng Romblon na pumip­ila up­ang makuha ang kani­lang so­cial pen­sion mula sa pama­ha­laan.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.