Puerto Princesa, Haikou City ng Tsina, sis­ter cities na

Palawan Daily News - - FRONT PAGE - Ni Or­lan C. Jaba­gat / PIA

It­in­u­tur­ing na ngay­ong sis­ter cities ang mga lung­sod ng Puerto Princesa at Haikou ng Hainan Province, China.

Ito ay pagkat­a­pos na lag­daan ang isang Let­ter of In­tent sa pag­i­tan ng dalawang lung­sod.

Ang nasabing in­tent let­ter na ni­lag­daan ka­makailan nina Mayor Lu­cilo R. Bay­ron at Fang Zhongli, Deputy Direc­tor of the Stand­ing Com­mit­tee ng Haikou Mu­nic­i­pal Peo­ple’s Congress ay naglalay­ong pagtibayin ang re­lasyon o ang pagig­ing sis­ter city ng dalawang lung­sod Si­naksi­han ng mga opisyales ng Pama­ha­laang Pan­lalaw­igan ng Palawan sa pan­gun­guna ni Gob. Jose Ch. Al­varez, mga kasama sa del­e­gasyon ng Haikou City at Hainan Province at mga kon­se­hal ng lung­sod ng Puerto Princesa ang paglagda sa Let­ter of In­tent nina Mayor Lu­cilo R. Bay­ron at Fang Zhongli, Deputy Direc­tor of the Stand­ing Com­mit­tee ng Haikou Mu­nic­i­pal Peo­ple’s Congress na naglalay­ong pagtibayin ang re­lasyon o ang pagig­ing sis­ter city ng dalawang lung­sod sa pa­ma­m­ag­i­tan ng ko­op­erasyon sa komer­syo, tur­ismo, edukasyon, kul­tura, at iba pa. (Larawan mula sa Provin­cial In­for­ma­tion Of­fice) sa pa­ma­m­ag­i­tan ng ko­op­erasyon sa komer­syo, tur­ismo, edukasyon, kul­tura, at iba pa.

Gi­nanap ang ser­e­monya ng paglagda ng nasabing ka­su­la­tan sa Vic­to­ri­ano J. Ro­driguez Hall ng Gusal­ing Kapi­tolyo na si­naksi­han ng mga opisyales ng Pama­ha­laang Pan­lalaw­igan ng Palawan sa pan­gun­guna ni Gob. Jose Ch. Al­varez, mga kasama sa del­e­gasyon ng Haikou City at Hainan Province, mga kon­se­hal ng lung­sod ng Puerto Princesa at ki­natawan ng Palawan Coun­cil of Sus­tain­able De­vel­op­ment (PCSD).

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.