TARA NA, BIYAHE TAYO SONG

(Come, Let’s Travel!)

Palawan Daily News - - OPINION - By Rose­lee ‘Petite’ Buen­con­sejo For your sug­ges­tions, you may email at taran­abiya­[email protected] or rose­[email protected]

Artists: Lea Sa­longa, Sharon Cuneta, Fred­die Aguilar, Rey Valera, Rico Puno, Joey Ay­ala, Apo Hik­ing So­ci­ety, Ogie Al­casid, Janno Gibbs, Jolina Mag­dan­gal, April Boy Regino,

Jessa Zaragoza, Paolo San­tos, Nina and Rico Blanco of River­maya, John Le­saca, and Jong Cuenco

(Ikaw ba’y nalu­lungkot, nai­inip, nababagot?

Ikaw ba’y na­pa­pagod, araw gabi’y puro kayod?

Buhay mo ba’y walang saysay, walang sigla, walang ku­lay?

Bawa’t araw ba’y pareho, parang walang pag­babago? Tara na, biyahe tayo kasama ang pam­ilya

Barkada at buong grupo, para ma­gen­joy nang todo.

Ha­lika! biyahe tayo, nang at­ing makita Ang ganda ng Pilip­inas, ang gal­ing ng Pilipino. Na­pasyal ka na ba sa In­tra­muros at Luneta

Palawan, Vi­gan at Batanes, Su­bic, Baguio at Rice Ter­races?

Na­mas­dan mo na ba ang mga vinta ng Zam­boanga

Bulkang Taal, Bulkang Mayon, Beach ng Bo­ra­cay at La Union? Tara na, biyahe tayo mula Basco hang­gang Jolo

Nang mak­i­lala ng husto ang at­ing kapwa-Pilipino.

Ha­lika, biyahe tayo nang at­ing makita Ang ganda ng Pilip­inas, Ang gal­ing ng Pilipino. Nar­ra­tion:

From city to city, Seven thou­sand and a hun­dred plus is­las

Sa ma­hal kong Pilip­inas, Lu­zon, Visayas, Min­danao at­ing pun­ta­han. Huwag mag­ing dayuhan sa sar­il­ing bayan! Na­subukan mo na bang mag-rapids sa Pagsan­jan

Mag-div­ing sa Ani­lao, mag-surf­ing sa Siar­gao?

Natik­man mo na ba ang sisig ng Pam­panga

Duri­ang Davao, Ban­gus-Dagu­pan

Bi­col Ex­press at Le­chong Balayan? Tara na, biyahe tayo, nang makat­u­long kahit pano

Sa pag-un­lad ng kabuhayan ng at­ing mga kababayan.

Ha­lika, biyahe tayo, nang at­ing makita Ang ganda ng Pilip­inas, Ang gal­ing ng Pilipino. Nak­isaya ka na ba aa Pahiyas at Maskara

Mo­ri­ones at Ati-Ati­han, Sin­u­log at Ka­dayawan?

Nami­esta ka na ba sa Peñafran­cia sa Naga

Umakyat sa An­tipolo, nagsayaw sa Obando? Tara na, biyahe tayo up­ang at­ing matamo

Li­gaya at pagkakaibi­gan, Kaun­laran, ka­paya­paan.

Ha­lika, biyahe tayo, nang at­ing makita Ang ganda ng Pilip­inas, Ang gal­ing ng Pilipino. Ha­lika, biyahe tayo... )

This song in­spired me a lot be­cause of my pas­sion for travel and tourism. Since tourism is my great pas­sion, I re­ally would love to be part of a team whose pas­sion is the same as mine. Or maybe an en­vi­ron­ment where I be­lieve, I will make a dif­fer­ence as an in­di­vid­ual or a team. By the way, when fam­ily and friends come to visit your place, where do you like to take them? To look back, Tara Na, Biyahe Tayo started as a travel and tourism ra­dio pro­gram al­most eight years ago in one of the lo­cal ra­dio sta­tions in Palawan. This was per­son­ally con­cep­tu­al­ized out of pas­sion for travel and tourism. This ra­dio pro­gram con­cept fo­cuses more on be­ing in­for­ma­tive and a mag­a­zine type wherein it aims to pro­mote Philip­pine’s tourist des­ti­na­tions but most es­pe­cially to ex­ten­sively pro­mote Palawan’s tourist at­trac­tions while con­tin­u­ously dis­cov­er­ing other pos­si­ble tourist ar­eas in ev­ery mu­nic­i­pal­ity. Like­wise, to en­cour­age ev­ery lo­cal com­mu­nity to prac­tice and pro­mote sus­tain­able tourism in their area. More­over, just like in the song, this con­cept aims to fo­cus on his­torico-cul­tural, ad­ven­ture, eco­tourism, and other re­lated na­ture des­ti­na­tions. It also in­tends to give you the lat­est up­dates on sus­tain­able tourism de­vel­op­ments in the re­gion es­pe­cially in Palawan as well as new trends and brand­ing in the lo­cal tourism in­dus­try. It will also in­tro­duce tourism risk man­age­ment top­ics, in­clu­sive tourism and to give em­pha­sis on the im­por­tance of com­mu­nity-based sus­tain­able tourism (CBST) in the province through in­ter­views from tourism en­thu­si­asts and ex­perts. Tara Na, Biyahe Tayo will not only take you to fa­mil­iar places where you may have been but will in­tro­duce new pos­si­ble tourist at­trac­tions in ev­ery mu­nic­i­pal­ity in the province or in the re­gion. Like­wise, we will fea­ture tourist ac­com­mo­da­tions duly ac­cred­ited by the De­part­ment of Tourism, tourist guides, tourist van op­er­a­tors and re­lated tourism stake­hold­ers. This is a par­tic­i­pa­tory ap­proach where we lis­ten to the voice of the lo­cals and tourists as well. This is also com­mit­ted to up­hold sus­tain­able tourism de­vel­op­ment and CBST projects that cre­ate a pos­i­tive im­pact and won­der­ful ex­pe­ri­ence for lo­cal peo­ple, lo­cal busi­nesses and tourists. So, come and join me in my pas­sion for travel and tourism while learn­ing and pre­serv­ing the dif­fer­ent kinds of cul­ture in the coun­try es­pe­cially the in­tan­gi­ble cul­tural her­itage, pro­tect­ing the en­vi­ron­ment, safe­guard­ing the com­mu­nity and most of all em­brac­ing God’s work of art. TARA NA… BIYAHE TAYO!

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.