Ap­likasyon sa ‘gun ban ex­emp­tion’, binuk­san na ng Com­elec-Palawan

Palawan Daily News - - REGION - By Leila B. Dagot

Bukas na ang opisina ng Com­mis­sion on Elec­tion (Com­elec) sa Palawan sa pag­tang­gap ng ap­likasyon para sa ex­emp­tion sa ipatu­tu­pad na ‘gun ban’ sa pana­hon ng elek­siyon.

Ito ang kinum­pirma ni Jomel Or­das, taga­pagsalita ng Com­elecPalawan sa pa­ma­m­ag­i­tan ng pakikipag-ug­nayan ng Philip­pine In­for­ma­tion Agency (PIA).

“Tatang­gap na tayo ng ap­likasyon ng ng mga gus­tong makakuha ng gun ban ex­emp­tion, tu­lad po hal­im­bawa ng mga high­risk in­di­vid­u­als gay ang mga cashiers, dis­burs­ing of­fi­cers o mga kan­didato na gusto magka­roon ng se­cu­rity de­tail o body guard,” ani Or­das.

Mag­sisim­ula iiral ang ‘elec­tion gun ban’ sa Enero-Hunyo ng susunod na taon para sa nakatak­dang ha­lalan sa 2019.

Batay sa res­o­lusyon ng komisyon na may nu­merong 10446, sino mang kuwalipikadong in­dibiduwal o en­tity ay maaar­ing ku­muha ng ex­emp­tion sa gun ban at iba pang ipag­babawal sa pana­hon ng ha­lalan sa pa­ma­m­ag­i­tan ng pagkuha ng ki­nakailan­gang ‘cer­tifi­cate of au­thor­ity’ sa Com­elec sa pa­ma­m­ag­i­tan ng komite sa Ban on Firearms and Se­cu­rity Per­son­nel (CBSFP).

Nili­naw na­man ni Or­das na ang mga itata­la­gang taga­pag­patu­pad ng batas na mag­dadala ng ar­mas ay ki­nakailan­gang nakau­ni­porme, nakalan­tad ang pan­galan, ranggo at se­rial num­ber na makikita sa la­hat ng oras ha­bang siya ay nasa oras ng tungkulin na ini­atas ng komisyon.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.