44 magsasaka sa Brooke’s Point, nagsanay sa pro­duksyon ng palay

Palawan Daily News - - MUNICIPAL - Ni Or­lan C. Jaba­gat

Apat­napu’t apat na mga magsasaka sa Bayan ng Brooke’s Point ang sumailalim sa 22 ling­gong pang-aaral at pagsasanay sa iba’t-ibang paraan ng pagsasaka ng palay.

Ang mga ito ay nag­ta­pos ka­makailan sa Cli­mate Re­silient Farm Busi­ness School (CRFBS) sa Bgy. Sa­mar­iñana.

Ang CRFBS ay proyekto ng pama­ha­laang Bayan ng Brooke’s Point, Palawan sa pag­pa­p­atu­pad ng Mu­nic­i­pal Agri­cul­ture Of­fice (MAO) na naglalay­ong mat­u­lun­gan ang mga magsasaka na ma­p­ataas ang pro­duk­siyon ng kani­lang an­ing palay.

Ka­bi­lang sa paksa ng pagsasanay ang iba’t-ibang paraan ng pagsasaka tu­lad ng kung paano piliin ang may mataas na kali­dad ng binhi, ang preparasyon ng lu­pang sasakahin, klase o uri ng pag­tatanim, pag­pa­p­ataba ng lupa, pag­pa­p­atubig, pagkon­trol ng peste at sakit ng pananim at har­vest­ing and Post-har­vest man­age­ment.

Tin­u­ruan din ang mga ito ng or­ganikong pagsasaka, paano gu­mawa ng or­ganikong pataba, farm record keep­ing, cal­en­dar crop­ping at agroeco sys­tem anal­y­sis (AESA).

Katuwang ng MAO ang Of­fice of the Provin­cial Agri­cul­ture ng Pama­ha­laang Pan­lalaw­igan ng Palawan at ang De­part­ment of Agri­cul­ture-Agri­cul­ture Train­ing In­sti­tute (DAATI)-MIMAROPA sa pag­tataguyod ng nasabing proyekto.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.