Paskuhan sa Kapi­tolyo 2018 Food Fair

Palawan Daily News - - MUNICIPAL -

Nagsim­ula na ka­hapon, ika-28 ng Nobyem­bre, taong kasalukuyan ang pag­tang­gap ng mga ap­likasyon para sa mga nais maki­isa sa darat­ing na Paskuhan sa Kapi­tolyo 2018 Food Fair.

Sa im­por­masyon na ib­i­na­hagi ni Gng. Bethel Wyeth C. Asag, Ad­min As­sis­tant IV ng Provin­cial Eco­nomic En­ter­prise De­vel­op­ment Of­fice (PEEDO), ang food fair ay isa sa mga ak­tibidad na aa­ban­gan sa Paskuhan sa Kapi­tolyo na mag­sisim­ula ngay­ong ika- 10 hang­gang ika-23 ng Disyem­bre, taong kasalukuyan sa Provin­cial Capi­tol Grounds.

May­roong labing li­mang (15) puwesto (stalls) ang in­i­laan ng PEEDO para sa Paskuhan sa Kapi­tolyo food fair. Ang mga ap­likante ay mag­mu­mula sa iba’t ibang ho­tels, res­tau­rants at iba pang mga food es­tab­lish­ments.

Ilan sa mga re­quire­ment na ki­nakailan­gan isum­ite ng mga par­tisi­pante sa tang­ga­pan ng PEEDO ay ang mga sumusunod: pho­to­copy of the health card of food han­dlers, san­i­tary per­mit, mayor’s per­mit, DTI/SEC regis­tra­tion, cer­ti­fied true copy of BIR regis­tra­tion com­mu­nity tax cer­tifi­cate, copy of the of­fi­cial re­ceipt of the busi­ness and ac­com­plished ap­pli­ca­tion form with 2x2 ID pic­ture.

Sa karagda­gang im­por­masyon maaar­ing tu­mungo sa Provin­cial Eco­nomic En­ter­prise De­vel­op­ment Of­fice na matatag­puan sa Al­fredo M. Abueg, Sr. Me­mo­rial Build­ing (GSO) sa gusal­ing kapi­tolyo.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.