Opisyales ng Philip­pine Co­conut Au­thor­ity (PCA) du­malo sa ika-120th reg­u­lar na sesyon ng Sang­gu­ni­ang Pan­lalaw­igan

Palawan Daily News - - Municipal - (P.R)

Du­malo sa ika-120th reg­u­lar na sesyon ng Sang­gu­ni­ang Pan­lalaw­igan si OIC-Provin­cial Co­conut Devel­op­ment Man­ager Raul G. Aguilar kasama si Rom­mel Fababer, Co­conut Devel­op­ment of­fi­cer ng Philip­pine Co­conut Au­thor­ity ng Palawan, Bb Jane Bue­nao­bra, Of­fi­cer in charge ng Provin­cial Agri­cul­ture at Gi­noong Aris­ton Arzaga, Project Man­ager ng Co­conut Agri-Busi­ness ssa ilalim ng Liveli­hood Project Man­age­ment Unit ng Pama­ha­laang Pan­lalaw­igan.

Ang kani­lang pag­dalo ay bi­lang pag­tu­gon sa paanyaya ng Sang­gu­ni­ang Pan­lalaw­igan kaug­nay sa “priv­i­lege speech” na pinarat­ing ni BM Lu­mis sa kon­seho noong nakaraang 119th na reg­u­lar na sesyon patungkol sa nakak­aba­ha­lang kala­gayan ng kalakalan ng co­pra sa lalaw­igan.

“Ang presyo ng co­pra ay nakade­pende sa world mar­ket at sa Law of Sup­ply and De­mand”, ito ang pali­wanag ni Man­ager Aguilar na siya ring bini­gyangdiin ni Bb. Bue­nao­bra.

“Ka­pag mataas ang “de­mand” ng co­conut oil sa merkado ay tu­mataas din ang presyo ng co­pra” dagdag pa ni Gi­noong aguilar. Tin­u­ran pa niya na sa kasalukuyan ang Palm oil ang may pinaka­malak­ing “de­mand” sa world mar­ket nasa 33.35% ang hawak nito at sumusunod ang soy­bean oil at pan­gatlo ang sun­flower oil saman­ta­lang ang co­conut oil ay nasa ikalawang pwesto at nasa 2.37% lamang ang sup­ply nito sa world mar­ket kaya’t di mai­wasan na bu­mu­lu­sok ang presyo nito sa pandaigdi­gang merkado.

Kaug­nay nito, imi­n­ungkahi ng lupon na kailan­gan ay may mga “in­ter­ven­tions” na gi­na­gawa ang Philip­pine Co­conut Au­thor­ity at ang Provin­cial Agri­cul­ture Of­fice up­ang maisalba ang co­conut in­dus­try at mat­u­lun­gan ang mga co­conut farm­ers.

Tin­u­gon na­man ito ni Gi­noong Aguilar na meron na­man si­lang ib­inibi­gay na mga in­sen­tibo kat­u­lad ng pag­pa­pau­tang ng mga abono up­ang parami­hin ang pro­duksyon ng niyog at pag­bibi­gay ng mga pagsasanay ng pag­gawa ng ibat-ibang uri ng pro­duk­tong gal­ing sa niyog na mas may mataas na presyo sa merkado. Bukod sa pagsasanay ay nag­pa­pahi­ram ang kani­lang ahen­sya ng mga mak­ina na gi­nag­mit sa pag­pros­eso ng pro­dukto ng niyog at nag­bibi­gay ng tech­ni­cal as­sis­tance kung ki­nakailan­gan.

Makikita sa larawan mula kaliwa sina BM Win­stonArzaga BM Joel Lu­mis, BmDavid Fran­cis Ponce De leon, G. Rom­mel Fababer,G. Raul G. Aguilar,Provin­cial Co­conutDevel­op­ment Man­ager ng Philip­pine Co­conutAu­thor­ity, G. Aris­tonArzaga, Project Man­ager ng Co­conut Agri-Busi­ness Pro­gram, Bb. Jane Bue­nao­bra, OIC Provin­cial Agri­cul­tur­ist, BM Cherry Pie Acosta, G. Zorelle Siores ng Palawan State Univer­sity, BM Marivic Roxas at BM Al­bert Rama, na masayang nag­pakuha ng larawan ha­bang nasa “re­cess” ang sesyon ng Sang­gu­ni­ang Pan­lalaw­igan. kasama ang mga mag-aaral ng Palawan State Univer­sity kasama ang kani­lang ad­viser sa kur­song AB Po­lit­i­cal Science na si Gng. Zorelle Siores at iba pang mga guro up­ang mag­masid sa mga ka­gana­pan sa loob ng reg­u­lar na sesyon ng Sang­gu­ni­ang Pan­lalaw­igan. Nasa larawan din ang mga miyem­bro ng Junta Probin­syal at iba pang panauhin. Photo from PIO palawan Face­book Page

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.