HIV Treat­ment Hub sa Romblon Provin­cial Hos­pi­tal, bukas na

Palawan Daily News - - Front Page - Ni Dinnes M. Manzo

Por­mal nang isi­na­gawa ka­hapon ang paglu­lun­sad ng Red Shel­ter HIV Treat­ment Hub sa ground floor ng Romblon Provin­cial Hos­pi­tal (RPH) Build­ing 2 sa pan­gun­guna ni Gover­nor Ed­uardo C. Fir­malo.

Ang HIV Treat­ment Hub ay pan­gan­gasi­waan ng DOH Romblon Provin­cial Of­fice at Provin­cial Health Of­fice kung saan ito ay bukas sa pub­liko para sa li­breng pag­pa­pa­suri ukol sa hu­man im­mun­od­e­fi­ciency virus (HIV) at ac­quired im­mune de­fi­ciency syn­drome (AIDS), pag­bibi­gay payo (coun­selling) at pang­gag­amot (treat­ment) sa nasabing sakit.

Magu­gu­nita na noong nakaraang Hunyo ay nais­agawa na pre-launch­ing ng nasabing proyekto sa RPH na pinan­gu­na­han ng Depart­ment of Health at Re­search In­sti­tute for Trop­i­cal Medicine (RITM) up­ang may malap­i­tan ang mga nag­nanais na mag­pakun­sulta hing­gil sa sakit na HIV.

Hini­hikayat na­man ng DOH – Romblon Provin­cial Of­fice ang la­hat na magpa-HIV-test sa kani­lang Red Shel­ter o di kaya sa So­cial Hy­giene Clinic sa Ru­ral Health Unit ng Odion­gan para masig­urong lig­tas at wala silang sakit na HIV o di kaya’y maa­ga­pan at hindi mauwi sa ac­quired im­mune de­fi­ciency syn­drome (AIDS) na pwe­deng ika­matay.

Ipinaaalala rin ng DOH na isa sa pinakam­abisang paraan up­ang mai­wasan ang mga na­bang­git na sakit ay ang pag­sisig­uro na tapat sa mga asawa at hindi na nakikipag­ta­lik sa iba.

Ang pasi­naya ay sinaksi­han rin nina RPH Chief of Hos­pi­tal Ben Ana­talio, SP Fe­lix Yla­gan, ki­natawan ng DOH Mi­maropa at mga em­p­leyado ng os­pi­tal.(PJF/DMM/PIAMIMAROPA/Romblon) Pinan­gu­na­han nina Gover­nor Ed­uardo Fir­malo (du­long kaliwa) at Dr. Bene­dict Ana­talio (nasa gitna) ang pag­bubukas ng Red Shel­ter HIV Treat­ment Hub na matatag­puan sa ground floor ng Romblon Provin­cial Hos­pi­tal.(Larawan ni Mary Jane S. Fadero­gaya/Romblon Provin­cial Hos­pi­tal)

Sin­abi ni Gover­nor Ed­uardo Fir­malo (nasa larawan) na ang la­hat ng ser­bisy­ong gagawin sa Red Shel­ter HIV Treat­ment Hub ay li­bre kat­u­lad ng HIV Test­ing, coun­selling at treat­ment sa nasabing sakit. (Larawan ni Mary Jane S. Fadero­gaya/Romblon Provin­cial Hos­pi­tal)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.