DSWD MIMAROPA, kini­lala ang mga katuwang sa Gawad Lis­ta­hanan

Palawan Daily News - - Region - Ni Dinnes M. Manzo

Bini­gyang pak­i­lala ng Depart­ment of So­cial Wel­fare and Devel­op­ment (DSWD) - Mimaropa Re­gion ang mga stake­hold­ers at part­ners nito sa kani­lang mga pro­grama sa pa­ma­m­ag­i­tan ng 2018 Gawad Lis­ta­hanan na gi­nanap sa bayan ng Odion­gan, Romblon ka­makailan.

Ang mga nat­u­rang pagk­i­lala ng DSWD-Mimaropa ay bi­lang pasasala­mat sa bini­gay na su­porta ng mga awardee sa Lis­tata­han data­base at pag­pa­pala­ganap ng im­por­masyon sa iba pang pro­grama o proyekto ng nasabing de­par­ta­mento.

Ilan sa mga bini­gyang paran­gal ay ang lo­cal gov­ern­ment units (LGUs) ng Puerto Galera, Ori­en­tal Min­doro, Brooke’s Point at Rizal sa Palawan at pama­ha­laang pan­lalaw­igan ng Romblon dahil sa ip­ina­malas na su­porta ng mga ito sa DSWD up­ang gamitin ang Lis­ta­hanan data­base.

Bini­gyang pagk­i­lala rin ng DSWD ang Philip­pine Sta­tis­tics Au­thor­ity (PSA), Na­tional Eco­nomic and Devel­op­ment Au­thor­ity (NEDA) at Philip­pine Health In­sur­ance Cor­po­ra­tion (PHIC) dahil sa nag­ing am­bag ng mga ito sa pro­grama ng ah­e­siya at tin­ur­ing silang ‘pinaka­sup­port­ive’ na na­tional gov­ern­ment agency sa buong re­hiyon.

Sa­man­tala, ang Romblon State Univer­sity, Marinduque State Col­lege, Oc­ci­den­tal Min­doro State Col­lege, Min­doro State Col­lege of Agri­cul­ture and Tech­nol­ogy, Di­vine Word Col­lege of Cala­pan, Palawan State Univer­sity - PPC Cam­pus, Western Philip­pines Univer­sity - Abor­lan Cam­pus ay kini­lala rin ng DSWD - Mimaropa dahil sa su­porta ng mga ito sa gi­nanap na 2015 Lis­ta­hanan road show sa kani-kani­lang cam­pus.

Pi­narangalan rin ng DSWDMi­maropa ang Romblon News Net­work bi­lang Best On­line Me­dia Net­work sa Mimaropa, dahil sa pag­tu­long nito sa de­par­ta­mento na ipaalam sa pub­liko ang mga pro­grama, ak­tibidad at ac­com­plish­ments ng mga ito.

Nakatang­gap rin ng plake ng pagk­i­lala ang gov­ern­ment me­dia na bin­ubuo ng Philip­pine In­for­ma­tion Agency - Romblon, PIA - Palawan, PIA - Ori­en­tal Min­doro, Radyo Pilip­inas – Palawan at Philip­pine News Agency - Palawan.

Sa­man­tala, kini­lala rin bi­lang Romblon’s best Con­ver­gence Ini­tia­tives ang Mu­nic­i­pal Ac­tion Team (MAT) ng bayan ng Odion­gan, puman­galawa ang MAT ng bayan ng Fer­rol, puman­gatlo ng MAT ng bayan ng Magdi­wang at bayan ng Santa Fe.

Ang Lis­ta­hanan o ki­lala ring Na­tional House­hold Tar­get­ing Sys­tem for Poverty Re­duc­tion (NHTS-PR) ay isang in­for­ma­tion man­age­ment sys­tem kung saan pwe­deng mala­man dito ang mga miyem­bro ng poor­est sec­tor at kani­lang mga lu­gar.

Malak­ing tu­long ito sa na­tional gov­ern­ment agen­cies at lo­cal gov­ern­ment units sa pag­tukoy ng posi­ble ni­lang benepisyaryo sa kani­lang mga pro­grama at proyek­tong makatu­tu­long sap agan­gat ng pa­mu­muhay ng mga ito.(PJF/ DMM/PIA-MIMAROPA/Romblon)

Ang iba’t ibang part­ner agen­cies na bini­gyang pagk­i­lala sa 2018 Gawad Lis­ta­hanan ng DSWD-Mimaropa sa pag­tu­long ng mga ito sa kani­lang mga pro­grama na gi­nanap ka­makailan sa bayan ng Odion­gan, Romblon.(Larawan ni Ja­son Oliv­e­rio/DSWD Mimaropa)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.