Ap­likasyon para sa kukuha ng CSC El­i­gi­bil­ity Exam, nagsim­ula na

Palawan Daily News - - Region - Ni Dinnes M. Manzo

Ang Civil Ser­vice Com­mis­sion (CSC) Field Of­fice - Romblon ay nagsim­ula nang tu­mang­gap ng mga magha­hain ng ap­pli­ca­tion para sa mga kukuha ng ca­reer ser­vice ex­am­i­na­tions pen and pa­per test (CSE- PPT) para sa susunod na taon.

Sim­ula noong Disyem­bre 17 hang­gang Enero 16, 2019 ang Fil­ing Pe­riod para sa March 17, 2019 ex­am­i­na­tions na gagawin sa bayan ng Odion­gan, Romblon.

Ayon kay Sey­mour R. Pa­jares, Direc­tor II ng CSC Romblon, bukas ang Ca­reer Ser­vice Ex­am­i­na­tion sa la­hat ng Filipino Cit­i­zen anu­man ang naabot na lebel ng edukasyon, 18 anyos na sa pana­hon ng fil­ing of ap­pli­ca­tion, may ma­gan­dang asal (good mo­ral char­ac­ter), hindi na­hat­u­lan ng “guilty” sa kahit anong kaso o di kaya ay natang­gal sa pagig­ing em­p­leyado ng pama­ha­laan dahil sa pagig­ing imoral na Gawain at hindi ku­muha ng ka­pare­hong lebel ng ek­sam­i­nasyon sa loob ng tat­long buwan bago ang nakatak­dang petsa ng exam.

Ang sinu­mang in­tere­sado ay maaar­ing ku­muha ng ap­pli­ca­tion form (CS Form No. 100-F, Re­vised No­vem­ber 2012) sa tang­ga­pan ng CSC Field Of­fice sa 4th Floor, Capi­tol Build­ing, Ca­pa­clan, Romblon, Romblon 8:00 a.m. – 5:00 p.m., LunesBiy­er­rnes.

Ki­nakailan­gang mag­dala ang isang ap­likante ng mga sumusunod na rek­isi­tos (re­quire­ments) ka­pag sila ay mag-aaplay sa opisina ng CSC: apat na kopya ng magkaka­mukhang litrato na ki­n­unan sa loob ng tat­long buwan bago ang pag-aaplay, pass­port size (4.5cm x 3.5cm o 1.78” x 1.38”), col­ored na may put­ing back­ground, stan­dard close-up shot, nat­u­ral na anyo ng mukha at may buong pan­galan (nametag) at lagda ng nasa larawan.

Mag­dala rin ng kopya ng pagkakak­i­lan­lan (valid ID) na may ma­li­naw na larawan ng ap­likante, nakasaad ang petsa ng ka­pan­ganakan, may lagda ng nag­ma­may-ari nito at may lagda ng au­tho­rized head of the is­su­ing agency.

Maaar­ing ipresenta o gamitin ng ap­likante ang kaniyang Driver’s Li­cense, SSS ID, GSIS ID, PhilHealth ID, cur­rent Com­pany/Of­fice ID, cur­rent school ID, Postal ID, BIR ID, Barangay ID, Voter’s ID, valid Pass­port or Po­lice Clear­ance. Pwede ring gamitin ang orig­i­nal and pho­to­copy of NSO-is­sued Birth Cer­tifi­cate or birth cer­tifi­cate au­then­ti­cated/is­sued by the Lo­cal Civil Reg­is­trar.

Ayon pa kay Pa­jares, kailan­gang per­sonal na mag- file ng ap­pli­ca­tion ang nag­nanais mag-exam sa CSC Field Of­fice na matatag­puan sa ikaa­pat na pala­pag ng kapi­tolyo at mag­bayad ng P500 na ex­am­i­na­tion fee.

Pi­na­payuhan din ang mga in­tere­sadong in­dibid­wal na aga­han ang pag­susum­ite ng ap­pli­ca­tions dahil ito ay ‘first­come, first-served ba­sis’.

Ka­pag kasi naabot na ang tar­get na bi­lang bago pa man ang dead­line ng fil­ing, maaar­ing mas maa­gang is­ara ang pa gt anggapn gm ga ap­pli­ca­tions .( D MM/ PI A-MI MAR O PA/ Romblon)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.