P4/kWh na taas presyo ng kuryente sa Palawan, inalma­han

Palawan Daily News - - Municipal - Ni Mike Es­cote

Mabi­gat umanong pasanin sa taong bayan ang P4.00 per kilo­watt hour na taas presyo sa singil ng kuryente sa lung­sod at buong lalaw­igan ng Palawan kung ito ay matu­tu­loy.

Ayon kay City Coun­cilor Rolando Amu­rao, malaki masyado ang P4.00 na dagdag at baka hindi kayanin ng mga con­sumer ng Paleco o Palawan Elec­tric Co­op­er­a­tive.

Dahil dito ay pag-uusapan umano nila sa Sang­gu­ni­ang Pan­lun­sod kung anu ang ma­gan­dang gawin para ha­rangin ang plano ng Depart­ment of En­ergy na tang­galin ang sub­sidy sa mga off-grid ar­eas tu­lad dito sa Palawan.

Sin­abi pa ni Amu­rao na bagama’t wala na silang sesyon para sa ngay­ong taon ay maari na­mang silang mag-Ex­ec­u­tive Meet­ing at kaniyang imu­mungkahi na sumu­lat ang pu­nung ehekutibo sa DOE para mapig­i­lan ito.

Pangamba pa ng kon­se­hal, baka ito na ang hak­bang ng Pan­gu­long Duterte la­ban sa Paleco dahil kung aal­isin ng gob­y­erno ang sab­sidiya ay maar­ing mahi­ra­pan ang Paleco at mauiwI na sa banta ng pan­gulo na ibibi­gay niya sa prib­adong kom­pa­nya ang dis­tris­busyon ng kuryente sa palawan.

Ayon kay OIC man­ager Napoleon Cortez, kung itu­tu­loy ng DOE ang pa­galis ng sub­sidy ay tataas ng hang­gang apat na piso ang singil sa kuryente

Matatan­daang sa isang panayam sin­abi ni En­ergy Un­der­sec­re­tary Felix Wil­liam Fuente­bella na bibi­gyan lamang ng 2 taon bago bawiin ang sub­sidy sa mga lu­gar na meroon umanong rich off grid tu­lad ng Palawan, Min­doro, Marinduque at Romblon.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.