Tat­long Wind Tur­bine sa Romblon, naitayo na

Palawan Daily News - - Front Page - Ni Dinnes M. Manzo

Naitayo na sa bayan ng Romblon ang tat­long Wind Tur­bine ng Romblon Elec­tric Co­op­er­a­tive, Inc. (Romelco) sa tu­long ng kumpa­nyang Ko­mai­hal­tec Inc. na con­trac­tor ng nasabing proyekto.

Ang wind tur­bine power plant na iti­nayo sa bu­lubun­duk­ing lu­gar ng Brgy. Ba­ga­cay, Brgy. Lonos at Brgy. Ag­nay, Romblon ay nagkaka­ha­laga ng P242 mi­lyon.

Ang proyek­tong ito ng Romelco sa isla ng Romblon ay ba­hagi pa ring ng pag­tal­ima ng ko­op­er­at­iba sa isi­nusu­long ng pama­ha­laan na paggamit ng re­new­able en­ergy.

Ang bawat isang turbinang iti­nayo ay may 300 kilo­watt na ka­pasi­dad kung kaya’t ang tat­long turbina ay may kabu­uang 900 kilo­watt na ka­pasi­dad at in­aasa­hang makakat­u­long ng malaki sa mga res­i­den­teng nanini­ra­han sa kabis­era ng probin­sya.

Ayon kay Engr. Rene M. Fa­ji­lagutan, gen­eral man­ager ng Romelco, ang 50 por­siyento ng kabuoang ha­laga ng proyekto ay grant mula sa Min­istry of the En­vi­ron­ment of Ja­pan at sa Ko­mai­hal­tec Inc. na­man gal­ing ang kala­hati ng pon­dong gi­na­mit dito.

“Ang kumpa­nyang Ko­mai­hal­tec Inc. ang mag­pa­p­atakbo nito sa loob ng apat na taon kung saan uu­pa­han ito ng Romelco sa ha­la­gang P6.19 per kilo­watt hour (kwh) na walang value added taxes,” pali­wanag ni Fa­jigutan.

Pagkat­a­pos aniya ng apat na taon, ito ay itu­turnover ng nasabing kumpa­nya sa pa­munuan ng Romelco.

Ang wind tur­bine project ay isa lamang sa mga in­isy­at­ibo ng Romelco na naglalay­ong ma­paun­lad ang ekonomiya ng lalaw­igan at makat­u­long sa lumalalang epekto ng cli­mate change sa buong mundo.(DMM/PIAMIMAROPA/Romblon)

Ang isa sa tat­long Wind Tur­bine ng Romblon Elec­tric Co­op­er­a­tive, Inc. na nakatayo sa bu­lubun­duk­ing lu­gar ng Bgy. Ag­nay, Romblon.(Larawan ni Alma Re­gala/IO-Romelco)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.