Kon­struksyon ng ‘TIP half­way house’ sa Palawan, tat­a­pusin sa 2019

Palawan Daily News - - Province - Ni Leila B. Dagot

Han­gad ng Civil Avi­a­tion Au­thor­ity of the Philip­pines (CAAP) na mat­a­pos ang proyek­tong “half­way house” para sa mga bik­tima ng ‘traf­fick­ing in per­sons’ sa Hunyo 2019.w

Ito ang ina­nun­syo ka­makailan ni Milma Sangkula, project of­fi­cer ng Ban­tay Palawan Task­force ng pama­ha­laang pan­lalaw­igan sa pag­pupu­long ng Pro­vin­cial In­ter-Agency Coun­cil

Against Traf­fick­ing (PIACAT)Vi­o­lence Against Women and their Chil­dren (VAWC).

Itatayo ang proyekto sa lung­sod ng Puerto Princesa na pinon­do­han ng CAAP ng ha­la­gang P30M mula sa kani­lang sup­ple­men­tal bud­get.

“Three-storey build­ing ito na do­nated ng CAAP, hope­fully ngay­ong Jan­uary ay for bid­ding na at matat­a­pos ang con­struc­tion by June 2019,” tin­u­ran ni Sangkula.

Bini­gyang diin na­man ni Pro­vin­cial Le­gal Of­fi­cer Teodoro Matta na ma­ha­laga ang pagkaka­roon ng half­way house sapagkat madalas aniya na punuan ang mga pansaman­ta­lang safe house para sa mga bik­tima ng TIP na naissalba ng mga aw­tori­dad.

“Mas tiyak na safe ang mga TIP vic­tims sapagkat doon na rin sa half­way house na ito gagawin ang ilang in­ter­ven­tions ng mga con­cerned gov­ern­ment agen­cies para sa kani­lang kaso at pag­pa­panum­ba­lik at hindi na sila mag­sisik­sikan sa at­ing mga safe houses.,” ani pa ni Matta. (LBD/ PIAMIMAROPA-Palawan)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.