‘Science-based man­age­ment plan’ sa PPSRNP, isi­nusu­long

Palawan Daily News - - Province - Ni Leila B. Dagot

Han­gad ng pa­munuan ng Puerto Princesa Subter­ranean River Na­tional Park (PPSRNP) na magka­roon ng ‘science-based man­age­ment plan’ sa taong 2019 bi­lang ba­hagi ng pag­sisikap sa kon­ser­basyon ng bio­di­ver­sity nito.

Sin­abi ni Jan Elmer Badilla, taga­pagsalita ng PPSRNP sa pakikipagug­nayan ng Philip­pine In­for­ma­tion Agency, tiyak na mag­dudu­lot ng kabu­ti­han sa pan­gan­galaga sa un­der­ground river at iba pang ba­hagi nito nang walang kom­pro­miso, kung maipatu­tu­pad ang pani­bagong plano ng pa­mama­hala sa parke.

“May mga area at species tayo sa loob ng parke na ki­nakailan­gang hindi ma­g­a­law, kung ang dat­ing man­age­ment plan, hindi gaanong napo-pro­tek­ta­han, hal­im­bawa ang fauna at iba pang species sa park, babaguhin ang mga iyon,” pali­wanag ni Badilla.

Ayon kay Badilla, ang planong pinag­ba­batayan ng pa­mama­hala ng parke sa kasalukuyan ay binuo noon pang 2002, kung saan hindi nakikita ang malak­ing pag­babago kat­u­lad na lamang ng pagdagsa ng maram­ing bisita sa pamosong kuweba mat­a­pos itong maisama sa ‘seven won­ders of na­ture’.

Nag­pa­hayag na­man aniya ng su­porta para rito ang Fauna and Flora In­ter­na­tional (FFI) sa pa­ma­m­ag­i­tan ng bio­di­ver­sity con­ser­va­tion spe­cial­ist at coun­try di­rec­tor ni­tong si Dr. Neil Aldrin Mal­lari na siyang makakatuwang ng pa­munuan sa pag­buo nito.

“Sabi nga ni Dr. Mal­lari, nasa punto na ang Puerto Princesa na ma­panum­ba­lik ang for­est cover, eh ang malak­ing ba­hag­ing nasasakop nito ang park (PPSRNP) kaya da­pat ma­pan­gala­gaan ng husto,” dagdag pa niya.

Sin­abi pa ni Badilla na su­por­tado ni Dr. Mal­lari ang pananaw na pagig­ing mod­elo ng PPSRNP sa mga pro­tek­ta­dong lu­gar sa bansa sa pa­ma­m­ag­i­tan ng science-based man­age­ment kung ito ay maisas­akatu­paran.

“Sa science-based man­age­ment kasi gagami­tan yan ng ad­vanced technology para ma-de­ter­mine ang man­age­ment zones and con­ser­va­tion tar­get,”

Tiniyak na­man ng pa­munuan ng PPSRNP na dadaan sa mga kon­sul­ta­syon ang pagpa-plano. Mag­ing ang Pro­tected Area Man­age­ment Board (PAMB) at ko­mu­nidad ay sa­sailalim din aniya sa work­shop ukol dito. (LBD/PIAMIMAROPA-Palawan)

For­est area of Puerto Princesa Subter­ranean River Na­tional Park (PPSRNP) (PIA Palawan)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.