Pa­gawaan ng mga paputok, mahig­pit na bin­a­ban­tayan ng DOLE

Palawan Daily News - - National - By Susan G. De Leon

Isi­na­sailalim sa mahig­pit na pag­ba­ban­tay ng Depart­ment of La­bor and Em­ploy­ment ang mga pa­gawaan ng paputok sa bansa upang matiyak ang pag­tal­ima ng mga ito sa Oc­cu­pa­tional Safety and Health Stan­dards (OSHS).

Kaug­nay ng pagdiri­wang ng Pasko at Bagong Taon, ini­l­abas ni La­bor Sec­re­tary Sil­vestre H. Bello III ang Ad­vi­sory No. 20, Se­ries of 2018, na nag-aatas sa la­hat ng re­gional di­rec­tors [ng DOLE] na mahig­pit na ban­tayan ang pag­tu­pad ng mga es­tab­lisya­mento, par­tiku­lar iy­ong nasa pa­gawaan ng paputok, alin­sunod sa Repub­lic Act No. 11058, o ang Oc­cu­pa­tional Safety and Health Stan­dards (OSHS) upang mai­wasan ang ak­si­dente sa lu­gar-pag­gawa.

“Kaug­nay ng pag­dami ng pa­gawaan ng paputok sa buong bansa dahil sa pagdiri­wang ng Ka­paskuhan at Bagong Taon, in­aatasan ang la­hat ng Re­gional Di­rec­tors na ban­tayan ang mga es­tab­lisya­mento sa kani­lang pag­tal­ima sa Repub­lic Act no. 11058, OP Memo Or­der No. 31, s. 2018, Oc­cu­pa­tional Safety and Health Stan­dards (OSHS) upang mai­wasan ang anu­mang ak­si­dente sa lu­gar-pag­gawa,” nakasaad sa panukala.

Naka­paloob din sa panukala na da­pat tu­lun­gan ng mga la­bor laws com­pli­ance of­fi­cer (LLCO) ang mga es­tab­lisya­mento sa pag­tatama ng kani­lang mga kaku­lan­gan upang maka­sunod sa OSHS.

Gayun­pa­man, kung sakaling hindi sumunod ang mga es­tab­lisya­mento sa patakaran, may kara­p­atan ang la­bor in­spec­tor na magsagawa ng imbesti­gasyon sa paglabag alin­sunod sa Depart­ment Or­der No. 183, se­ries of 2017, o ang Re­vised Rules on the Ad­min­is­tra­tion and En­force­ment of La­bor Laws.

Sa­man­tala, in­aasa­han na ang la­hat ng DOLE Re­gional Of­fices ay mag­susum­ite sa Bureau of Work­ing Con­di­tions (BWC) ng lis­ta­han ng kani­lang na-mon­i­tor at tin­u­lun­gang es­tab­lisya­mento bukas, Disyem­bre 28. (PIA-NCR)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.