Ta­ga­log News: 1,000 tra­baho sa Is­rael, naghi­hin­tay sa mga OFWs

Palawan Daily News - - National - By Susan G. De Leon

Ina­nun­siyo ni La­bor Sec­re­tary Sil­vestre Bello III na may 1,000 tra­baho sa ho­tel ang naghi­hin­tay para sa mga Pilipinong mang­ga­gawa sa bansang Is­rael.

Kaug­nay nito, lumagda ng ka­sun­d­uan sina Bello at Is­raeli Tourism Min­is­ter Yariv Levin upang opisyal na bi­gyang daan ang pag­pa­padala ng Over­seas Filipino Work­ers (OFWs) doon.

“Binuk­san ng gob­y­erno ng Is­rael ang 1,000 tra­baho sa in­dus­triya ng ho­tel para sa mga OFW. Mataas ang kani­lang pan­gan­gailan­gan sa mga ho­tel clean­ers. Kahit may ibang mga bansang nais mag­padala ng mga mi­granteng mang­ga­gawa, mas pinip­ili ng mga Is­raeli ang Pilipino dahil sa kani­lang ma­g­a­n­dang karanasan sa at­ing mga care­giver,” wika ni Bello.

Ang Philip­pine Over­seas Em­ploy­ment Ad­min­is­tra­tion (POEA) ang naatasang mama­hala sa maayos na pag­pa­padala ng mga OFW sa Is­rael ha­bang nakipag­negosasyon ang ka­gawaran upang ma­pababa ang min­i­mal de­ploy­ment fee mula $812,000 patun­gong $2,000.

Ang mga kuwalipikadong ap­likante ay maaar­ing makatang­gap ng ba­sic salary na nasa $1,200, batay sa im­ple­ment­ing guide­lines ng POEA, ha­bang ang umi­iral na suweldo ng mga care­givers ay nasa $1,350.

“Base sa karanasan, kam­pante ako na ang mga OFW ay tatratuhin ng maayos sa Is­rael. Nakipa­gusap ako sa at­ing mga kababayan at nag­pa­hayag rin sila ng positi­bong reaksyon sa kani­lang mga Is­raeli em­ployer. Ang iba pa sa kanila ay nakatatang­gap ng higit sa kani­lang ba­sic salary na $1,350, ha­bang ang iba ay may­roong karagda­gang in­sen­tibo tu­lad ng 40-araw na bakasyon,” dagdag pa ni Bello.

Sin­abi pa niya na ang ka­sun­d­uan ay ex­per­i­men­tal im­ple­men­ta­tion pa lamang dahil nais ng Is­rael na dagda­gan ang bi­lang ng mga tra­ba­hong iaalok para sa mga Pilipino upang sabayan ang lumalaki ni­lang in­dus­triya ng tur­ismo.

“Sa to­too lang, nag­punta lamang ako sa Is­rael para lamang mapirma­han ang ka­sun­d­uan. Ma­sugid silang mapirma­han na ito dahil kahit dati pa man ay mataas na ang de­mand nila para sa mga mang­ga­gawa sa ho­tel,” ayon pa sa kali­him. (PIA-NCR)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.