MGA KAWANI NG PALAWAN RES­CUE 165, SUMAILALIM SA TOURISM AWARE­NESS SEM­I­NAR

Palawan News - - PROVINCE -

Sumailalim sa Tourism Aware­ness Sem­i­nar with Cos­tumer Ser­vice ang mga em­p­leyado ng Palawan Res­cue 165 sa mga mu­nisipyo ng Abor­lan at Narra.

Ang sem­i­nar ay isi­na­gawa sa mga op­er­a­tion cen­ters ng nat­u­rang mu­nisipyo sa pan­gun­guna ng Pro­vin­cial Tourism Pro­mo­tions and De­vel­op­ment De­part­ment (PTPDD).

Unang gi­nanap ang sem­i­nar sa Abor­lan Op­er­a­tion Cen­ter noong ika-15 hang­gang ika-16 ng Ok­tubre ha­bang isi­na­gawa na­man ito sa mu­nisipyo ng Narra nang sumunod na araw.

Layunin ng gawain na bi­gyang ka­malayan ang mga par­tisi­pante patungkol sa tur­ismo at maipak­i­lala ang ka­ha­la­ga­han at kon­tribusyon ng nat­u­rang in­dus­triya sa mga lokal na ko­mu­nidad.

Kasama rin sa pakay ng sem­i­nar na maipau­nawa sa mga kawani ng Palawan Res­cue 165 ang ka­ha­la­ga­han ng kalig­tasan ng mga tur­ista at masanay ang mga ito sa mga ser­bisy­ong ib­inibi­gay at ang pag­buo ng mga polisiya at gawi para sa pag­sisig­uro ng kalig­tasan at se­guri­dad ng mga tur­ista sa kani­lang ko­mu­nidad.

Sa­man­tala, magsasagawa rin ng ka­hal­in­tu­lad na sem­i­nar sa iba pang op­er­a­tion cen­ters ng Palawan Res­cue 165 sa buong lalaw­igan.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.