BAYRON STILL GETS JCA BACK­ING

Palawan News - - FRONT PAGE - By Aira Ge­nesa Mag­dayao Re­porter

Palawan Gover­nor Jose Chaves Al­varez is sup­port­ing the re-elec­tion bid of Puerto Princesa Mayor Lu­cilo Bayron. Al­varez said Bayron, how­ever, should keep his prom­ise to im­ple­ment the road widen­ing in con­nec­tion with the six-lane su­per­high­way, the con­struc­tion of a state-of-the-art hos­pi­tal, the city’s own wa­ter

sys­tem, sta­bi­liza­tion of elec­tric­ity sup­ply, and pro­vi­sions of more liveli­hood ini­tia­tives to ad­dress poverty. “Ang gusto ko lang mang­yari ay ‘yong ospi­tal ay gawin na dito. Sabi ko gawin na natin sa third term mo ‘yan, kung hindi ma­g­awa ‘yan ay mahi­ra­pan ako mag-ex­plain sa mga tao. Pati ang tubig,” Al­varez said shortly af­ter he filed his cer­tifi­cate of can­di­dacy (COC) on Oc­to­ber 15. Bayron and his Kuri­das team promised to im­ple­ment these projects dur­ing the 2016 elec­tions, he said. “Warn­ing ko ito sa Bigkis at kay mayor na ka­pag hindi gi­nawa ang mga proyekto para sa taong bayan ako mismo ang aalma diyan. Kailan­gan kasi gawin natin kung ano ang binitawan natin na mga salita sa tao. Susu­por­ta­han natin ang susunod na mayor, kung sino ang makak­a­gawa [ng mga projects],” he said. In a sep­a­rate in­ter­view, Bayron said he re­spects the de­ci­sion of the gover­nor and will fin­ish the projects if he is re-elected to serve his last term. “Hindi natin pwe­deng pan­gu­na­han kasi sin­abi niya ‘yon. Tayo, la­hat na­man [ng pinan­gako natin sa tao] ay gi­na­gawa natin at in­aasikaso. Gi­na­galang natin ‘ yon. Ganoon na­man ang poli­tika sa atin sa Pilip­inas kaya open na­man tayo sa ganoong pagkakataon,” Bayron said.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.