YOUTH CONGRESS SA BAYAN NG NARRA PINANGUNAHAN NG PRO­VIN­CIAL HEALTH OF­FICE

Palawan News - - PROVINCE -

“Em­pow­er­ing Youth in Re­pro­duc­tive Health “. Ito ang ad­bokasiyang iti­nataguyod sa kasalukuyan ng Pro­vin­cial Health Of­fice para sa ka­bataang Palaweno sa pa­ma­m­ag­i­tan ng pagsasagawa ng Youth Congress sa mga mu­nisipyo ng Palawan na may pan­gu­nahing layunin na maitaas ang ka­malayan ng bawat ka­bataan sa usapin ng kalusugan. Ayon kay Elvie R. Lao, Pro­gram Man­ager ng Ado­les­cent and Re­pro­duc­tive Health mula sa PHO, um­abot sa mahigit 160 na mga mag-aaral mula sa iba’t ibang paar­alan ang luma­hok sa Youth Congress na gi­nanap sa bayan ng Narra noong ika-11 hang­gang ika-12 ng Oktu- bre taong kasalukuyan. Ilan sa mga ma­ha­ha­la­gang paksa na tinalakay ay tungkol sa es­tado ng lalaw­igan ng Palawan patungkol sa Re­pro­duc­tive Health kung saan sak­law nito ang us­ap­ing teenage preg­nancy, sex­u­al­ity ed­u­ca­tion at iba’t ibang sex­u­ally trans­mit­ted in­fec­tions at Hu­man Im­mun­od­e­fi­ciency Virus. Ba­hagi rin ng ak­tibidad ang pagsasagawa ng malayang ta­lakayan at mga palaro na kung saan ay ki­nag­ili­wan ng mga par­tisi­pante. Sa pag­tat­a­pos ng nat­u­rang mga ak­tibidades ay bu­muo ang mga ito ng Mu­nic­i­pal Re­pro­duc­tive Health Club na tu­tu­tok sa mga pro­grama up­ang isu­long ang kalusugan ng bawat ka­bataan sa nat­u­rang bayan. Ibi­na­hagi rin ni Lao na nakatak­dang is­agawa ang ka­hal­in­tu­lad na gawain sa bayan ng Roxas sa darat­ing na Nobyem­bre taong kasalukuyan gayundin sa iba pang mu­nisipyo ng Palawan. Sa­man­tala, katuwang sa pag­tataguyod ng nat­u­rang pro­grama ang Roots of Health o Ugat ng Kalusugan na isang non-gov­ern­ment or­ga­ni­za­tion na nakabase sa lung­sod ng Puerto Princesa na pan­gu­nahing nag­tataguyod ng mga pro­grama kaug­nay ng re­pro­duc­tive health. Roxas sa darat­ing na Nobyem­bre taong kasalukuyan gayundin sa iba pang mu­nisipyo ng Palawan.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.