Palawan PNP to plant 150 trees in Camp Eu­ge­nio Lopez

Palawan News - - ENVIRONMENT -

The Palawan Pro­vin­cial Po­lice Of­fice ( PPPO) plans to plant 150 trees in­side the Camp Hig­inio A. Men­doza, Jr. in Barangay Tinigu­iban as it kicked off its tree plant­ing project Fri­day. Se­nior Su­per­in­ten­dent Gabriel Lopez, pro­vin­cial po­lice di­rec­tor, told Palawan News on Fri­day that they planted 10 Golden Trum­pet tree seedlings dur­ing the event and 20 more af­ter. “Kan­ina pong umaga nagka­roon tayo ng tree plant­ing dito sa kampo natin, sa Camp Hig­inio Men­doza. Nag­tanim po tayo nong Golden Trum­pet na [ mga] puno. Ito po ay project ng at­ing pro­vin­cial gov­ern­ment. Itong nga raw ang puno na ito ay pag ýong pana­hon na siya ay na­mu­mu­lak­lak [ ay] ku­lay gold ýong bu­lak­lak, kaya Golden Trum­pet. Ma­g­a­n­dang tingnan at saka baka makadagdag sa at­trac­tion ng at­ing probin­sya,” he said. Lopez said the aim of the tree plant­ing ac­tiv­ity is to pro­vide ad­di­tional trees largely for the ben­e­fit of the ecol­ogy and beau­ti­fi­ca­tion. It was Palawan Gov­er­nor Jose Chavez Al­varez who per­son­ally hand­picked the species af­ter see­ing it be a beau­ti­ful tree. Lopez said the tree is prom­i­nent in Brazil, but the ones they planted in­side the camp were ob­tained from Bukid­non. “Itong mga iti­nanim natin ay nang­gal­ing pa raw ng Bukid­non, meron din daw ýan doon at ma­g­a­n­dang tingnan doon kaya nag- uwi sila dito ng kaniyang pinaka- punla at iti­nanim,” he said. Lopez said that they still have 120 to be planted in their next tree plant­ing ac­tiv­ity. Pro­vin­cial of­fi­cials at­tended the event led by Vice Gov­er­nor Vic­torino Den­nis Socrates who rep­re­sented Al­varez, Board Mem­ber Marivic Roxas, a rep­re­sen­ta­tive from the Pro­vin­cial Tourism Of­fice, and other mem­bers of the pro­vin­cial gov­ern­ment.

PALAWAN PO­LICE TO PLANT 150 TREES: The Palawan Pro­vin­cial Po­lice Of­fice (PPPO) with the pro­vin­cial gov­ern­ment of Palawan dur­ing the cer­e­mo­nial tree plant­ing of Golden Trum­pet Tree, Fri­day, Novem­ber 9. (Photo Cour­tesy of Ms. Sweetie Mata)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.