KASUNDUAN SA IMPLEMENTASYON NG LO­CAL­IZED RE­NEW­ABLE EN­ERGY PLAN­NING PROJECT SA PALAWAN, NILAGDAAN

Palawan News - - PROVINCE -

Nilagdaan nito lamang ika28 ng Nobyem­bre, 2018 ang kasunduan sa pag­i­tan ng De­part­ment of En­ergy at Pama­ha­laang Pan­lalaw­igan ng Palawan para sa implementasyon ng “Lo­cal­ized Re­new­able En­ergy Plan­ning Project” sa lalaw­igan na in­aasa­hang malaki ang maitu­tu­long up­ang maib­san ang per­wisy­ong du­lot ng hindi maayos na su­play ng kuryente. Ang nat­u­rang kasunduan ay ipa­p­atu­pad sa ilalim ng Devel­op­ment for Re­new­able En­ergy Ap­pli­ca­tions Main­stream­ing and Mar­ket Sus­tain­abil­ity Project ng DOE kung saan katuwang nito ang United Na­tions Devel­op­ment Pro­gramme at Global En­vi­ron­ment Fa­cil­ity. Layon ng DREAMS Project na mabawasan ang green­house gas emis­sions mula sa in­dus­triya ng kuryente sa pa­ma­m­ag­i­tan ng pro­mosyon ng com­mer­cial- iza­tion ng re­new­able en­ergy na nakik­i­tang malak­ing tu­long up­ang mas du­mami pa ang mga puma­pa­sok na kap­i­tal­ista sa lalaw­igan. Ni­lala­man din ng kasunduan ang layun­ing madagda­gan ang ka­pasi­dad ng mga lokal na pama­ha­laan sa pag­pa­plano ng paggamit at dis­tribusyon ng en­er­hiya. Nakasaad sa nat­u­rang kasunduan ang pagsagawa ng kon­sul­ta­syon sa lalaw­igan at mga pag­pupu­long up­ang ma­pak­ing­gan ng mga ki­natawan mula sa DOE at UNDP ang mga ki­na­ha­harap na us­apin ng mga lokal na pama­ha­laan at mga prib­adong es­tab­lisy­imiyento sa lalaw­igan kaug­nay ng en­er­hiya. Ayon kay Ti­ton Mi­tra, Coun­try Di­rec­tor ng UNDP, 59% ng mga kaba­hayan sa lalaw­igan ang hindi pa konek­tado sa grid at dahil bum­ababa na ang ha­laga ng Re­new­able En­ergy sa mer- kado ay kanyang imi­n­ungkahi na gu­mamit ng RE. Sa ka­bi­lang banda na­man ay imi­n­ungkahi ni USEC. Felix William Fuente­bella ng DOE na da­pat ay isipin muna kung ano ang mga maaar­ing pagku­nan ng en­er­hiya sa lalaw­igan. Aniya, ang Palawan ay may­roong so­lar, hy­dro, ocean, at wind en­ergy sources. Kailan­gan umano na tig­nan kung pa­paano ma­g­a­gamit ang mga ito sa lig­tas at maayos na paraan. Sa­man­tala, ayon na­man kay Gov. Jose Al­varez, hindi na nakakatuwa ang sit­wasyon ng kuryente sa lalaw­igan. Aniya, da­pat umano na may­roon nang su­play ng kuryente bago pa man magka­roon ng de­mand sa lalaw­igan. Hil­ing nya na sana ay mag­ing ba­hagi ng misyon ng lalaw­igan ang ka­sun­d­uang kani­lang nilagdaan up­ang makamit ang kaun­larang pina­pan­garap sa Palawan.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.