Sus­pek sa gang rape ng isang dalaga, nadakip ng pulisya

Palawan News - - PEACE & ORDER - By Ed Agarap Cor­re­spon­dent

Arestado ang isang sus­pek sa li­mang lalake na sinasabing guma­hasa sa isang 20 anyos na dalaga sa Barangay Du­marao, Roxas, noong ika-23 ng Ok­tubre. Kini­lala itong si Pel­bert Padilla na merong malalak­ing tat­too sa braso at likod na ba­hagi ng katawan. Sa pa­hayang ni PO2 Rose Fer­nan­dez, nang makita nila si Padilla, nag­duda silang tila kasama ito sa li­mang sus­pek sa gang rape la­ban sa bik­ti­man na iti­nago sa pan­galan na alyas “Jenny.” Aniya, tila tu­mugma ang mga tat­too nito sa in­i­la­rawan ni Jen­nie na nasa katawan ng isa sa mga nagsaman­tala sa kanya. Agad ni­lang ip­inatawag sa pulisya si Jenny kung saan bigla itong naiyak dahil sa pagkakakita kay Padilla sa isang line up. Positibo niyang it­in­uro ang sus­pek na isa sa mga nang­ha­lay sa kanya. Hindi na­man naka­pag­pigil si alyas “Ros­alie,” ang ina ng bik­tima, at ang isang ka­p­atid pa nito na pagha­ham­pasin at sun­tukin si Padilla dahil sa pang­ha­ha­lay. Dahil sa ilang araw na ang nakali­pas nang mahuli ito noong Novem­ber 16, na­pakawalan si Padilla mat­a­pos maka­paglagak ng bail sa ka­song il­le­gal posses­sion of deadly weapon. “Yong pag­piyansa ni Padilla doon po ito sa kaso niyang il­le­gal posses­sion of deadly weapon ‘yong sa nakuha sa kanyang kutsi­lyo. Yong sa gang rape na­man ‘yong pino-pros­eso natin ngayon dahil sa lam­pas na nga sa araw para sa in­quest pro­ceed­ing, ipa­pa­sok natin ito sa reg­u­lar fil­ing at hi­hin­tayin natin na lum­abas ang war­rant of ar­rest,” pa­hayag na­man ni SPO3 Em­manuel de Asis, ang chief in­ves­ti­ga­tor ng Puerto Princesa City Po­lice Of­fice (PPCPO). Hustiya ang hini­hingi ni Jenny na nag­ing bik­tima ng gang rape, ganoon din ng kanyang pam­ilya. Sa salaysay ni Jenny, sin­abi niya na siya ay dinukot at pagkat­a­pos ay hal­in­hi­nang pinagsaman­ta­la­han ng li­mang kalalak­i­hang hindi niya nakik­i­lala noong Oc­to­ber 23 sa isang li­b­lib na lu­gar sa Barangay Du­marao sa bayan ng Roxas. Una silang humingi ng tu­long sa Radyo Ban­dera para makalpit sa pulisya para sa agarang pa­gresolba sa kalunos-lunos na sinapit sinapit niya mula sa grupo ni Padilla. Sabi ng kanyang mga mag­u­lang sa imbesti­gador ng pulisya, in­u­tu­san lang ni­lang mag­bayad ng kon­tribusyon sa PhilHealth ang kani­lang anak noong nasabing araw ng mga pasado alas diyes ng umaga. Mga ilang min­uto lang ay nag-text na si Jenny at hu­mi­hingi ng tu­long sa kanyang tatay dahil sa may mga sumusunod na sa kanyang lalaki mula sa PhilHealth. Ayon sa kanyang nanay na si alyas “Ros­alie,” noong tawa­gan na nila ang cell phone ng anak ay hindi na ito sumasagot. “Ang sabi niya, ‘May mga lalak­ing sumusunod sa akin.’ Nag­text siya ulit at ang sabi niya, ‘Papa, tu­lun­gan niyo ako. Natatakot ako, may mga lalak­ing sumusunod sa akin.’ Pagkat­a­pos po nyon hindi na namin siya makon­tak,” pa­hayag ni Ros­alie. Apat na araw ang lu­mi­pas, sabi ni Ros­alie, bago nakauwi sa kani­lang ba­hay ang bik­tima kung saan ik­in­uwento nito na siya ay nag­ing bik­tima ng gang rape sa isang kubo na nasa li­b­lib na lu­gar ng Du­marao. Sa fol­low-up in­ves­ti­ga­tion na isi­na­gawa ng pulisya, it­in­uro ni Jenny ang lu­gar sa barangay kung saan ito di­nala ng mga lalaki, at ik­in­uwento kung paano siya nakatakas sa mga ito. Sa dagdag kuwento ni Jenny, isi­nakay siya sa tri­cy­cle ng li­mang kalalak­i­han at di­nala sa Roxas at gi­na­hasa sa ba­hay kubo sa li­b­lib na lu­gar na may palayan. Nawalan siya ng malay dahil may iti­nakip sa kanyang ilong na hindi niya nakayanan ang amoy. Ha­bang bin­a­ba­likan ng malay, nararam­daman niya na tila siya ay bin­ubuhu­san ng mga ito ng alak. Pero hindi siya bu­man­gon dahil sa so­brang takot kaya nagkun­wari pa rin na tu­log at para maan­i­nag kung ano’ng it­sura ng mga lalaki. “May isang lalaki na hu­mi­hi­mas sa tuhod ko at nag­tatanong kung ke­lan kaya ako magigis­ing kasi baka kung ano na raw ang nang­yari sa akin. Pero ang duda ko, muli nila akong rereypin kung nag­is­ing ako,” pa­hayag niya. Sabi niya nagka­roon siya ng pagkakataon na makatakas mat­a­pos lumayo ang mga ito sa kubong pinag­dal­han sa kanya para mag-inu­man. Nag­pag­u­long-gu­long siya sa putikan sa pi­lapil para lamang makatakas sa li­mang sus­pek. “Dito po ako nag­pag­u­long-gu­long para matakasan sila kaya nga po ako maram­ing sugat kasi kahit ma­tinik, tiniis ko na lang wag lang akong maabu­tan,” kuwento ni Jenny. Sa­man­tala, ilang araw mat­a­pos ang sinasabing gang rape, nahuli na­man ng Anti-Crime Task Force (ACTF) ng city gov­ern­ment ang isang lalaki na ha­bang naglalakad at pa­gala­gala ay madal­ing patalim. Kini­lala itong si Pel­bert Padilla na merong malalak­ing tat­too sa katawan braso at likod na ba­hagi ng katawan. Sa pa­hayang ni PO2 Rose Fer­nan­dez, nang makita nila ang mga tat­too nito, tila tu­mugma umano ito sa in­i­la­rawan ni Jen­nie na nasa katawan ng isa sa mga nagsaman­tala sa kanya. Agad ni­lang ip­inatawag sa pulisya si Jenny kung saan agad na­man itong naiyak dahil sa pagkakakita kay Padilla sa isang line up. Positibo niyang it­in­uro ang sus­pek na isa sa mga nang­ha­lay sa kanya. Hindi na­man naka­pag­pigil si Ros­alie at ang isang ka­p­atid ni Jenny na pagha­ham­pasin at sun­tukin ito dahil sa sinapit ng bik­tima. Dahil sa ilang araw na ang nakali­pas nang mang­yari ang gang rape, na­pakawalan si Padilla mat­a­pos maka­paglagak ng bail dahil sa ka­song il­le­gal posses­sion of deadly weapon. “Yong pag­piyansa ni Padilla doon po ito sa kaso niyang il­le­gal posses­sion of deadly weapon ‘yong sa nakuha sa kanyang kutsi­lyo. Yong sa gang rape na­man ‘yong pino-pros­eso natin ngayon dahil sa lamps na nga sa araw para sa in­quest pro­ceed­ing, ipa­pa­sok natin ito sa reg­u­lar fil­ing at hi­hin­tayin natin na lum­abas ang war­rant of ar­rest,” pa­hayag na­man ni SPO3 Em­manuel de Asis, ang chief in­ves­ti­ga­tor ng Puerto Princesa City Po­lice Of­fice (PPCPO).

Makikita sa larawang ito ang bik­tima na si alyas “Jenny” ha­bang tin­u­turo sa po­lice line up ang sus­pek sa pagkaka-gang rape sa kanya na si Pel­bert Padilla noong Oc­to­ber 23 sa Barangay Du­marao, Roxas. Nak­i­lala niya si Padilla dahil sa mga tat­too nito sa katawan na hindi mal­imu­tan ng bik­tima.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.