Pa­pel ng mass me­dia sa...

Panay News - - ENTERTAINMENT -

From Page B3 Kailan­gan ng mga mag-aaral na mag­ing han­tad sa panonood ng mga pro­grama sa telebisyon, pakikinig sa radyo, pag­basa ng di­yaryo, ma­g­a­sin, at komiks. Marahil dito ay may makukuha silang mga bagong kaala­man na makatu­tu­long sa kanila sa pag- aaral tu­lad ng wastong paggamit ng mga salita sa loob ng pa­hayag o pan­gun­gusap, may ta­mang bay­bay ang mga sal­i­tang gi­nagamit, mga bagong sal­i­tang gi­nagamit sa pan­gun­gusap at may ta­mang diin, in­tonasyon at an­tala na may kaug­nayan sa mga ar­alin sa wika at pan­i­tikan.

Ma­ha­la­gang pag­tu­u­nan ng pansin ng mga guro na kahit hindi han­tad sa mass me­dia ang mga mag- aaral ay mataas ang kani­lang an­tas ng pagkatuto sa mga ar­alin sa wika at pan­i­tikan, ki­nakailan­gan pa ring gu­mamit ng mga guro ng pan­te­knolo­hiyang kagami­tan sa pag­tu­turo tu­lad ng lap­top, pro­jec­tor, speaker, telebisyon, mga gad­get, at iba pa dahil ang mga ito ay nakaim­pluwen­sya sa pagkatuto ng mga mag- aaral. Maram­ing pal­abas at pro­grama sa telebisyon na mal­iban sa mak­ab­u­luhan at kaw­ili- wili ay may mga ma­ha­la­gang i mpor­masy­ong i ni­ha­hatid. Ang mga guro ay kailan­gang magka­roon ng paraang matukoy ang mga mahusay na pro­grama sa telebisyon na may­roong aral up­ang makatu­tu­long sa mga mag-aaral sa kani­lang pag-aaral la­long-lalo na sa mga ar­alin sa pan­i­tikan. (Paid ar­ti­cle)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.