Mga bal­akid sa pag­tangk­i­lik sa pag­babasa

Panay News - - BUSINESS - By Mariel B. Bere­ber, San Sivestre, Pi­lar, Capiz

SA pagli­pas ng pana­hon, ha­los la­hat ng bagay nag­babago mula sa nakasanayang gawin hang­gang sa nakasanayang isipin.

Noon ay hilig nat­ing mag­basa bi­lang paraan up­ang makakuha ng im­por­masyon mula sa mga dalub­hasa o map a gk aka tiw ala an gm ga nag­pa­pala­ganap ng im­por­masyon.

Ang kadalasang pag­babasa ay nagsilbi din bi­lang isa sa mga mas gi­nagamit na paraan up­ang mal­ibang noon.

Subalit ngayon, nag­bago na ang pananaw ng mas maram­ing tao, lalo na ang mga ka­bataan, kung pagu­usapan natin ang tinatangk­i­lik ni­lang paraan sa pagha­hanap ng im­por­masyon at paraan ng liban­gan at sa pag­babasa sapagkat nagka­roon sila ng ilang paraan na mas mal­ibang sila at mas madali ni­lang makuha o mala­man ang im­por­masyon at iyan ang in­ter­net at ang mga gad­get.

Mas ki­nahi­hili­gan ng mga ka­bataan ngayon ang mga games na maram­ing level, may nakaka­mang­hang ef­fects, at matit­ingkad na ku­lay. Marami ding mga bidyo sa mga pook-sapot.

Marami ding makukuhang im­por­masyon na makakat­u­long sa mga es­tudyante sa mga pook- sapot na madal­ing kopy­ahin dahil ito ay makokopya gamit ang ilang klik ng mouse, hindi kat­u­lad ng lumang paraan na kailan­gan pang isu­lat ang nasa li­bro kung gu­ma­gawa ka ng mga as­sign­ment, pagsasa­lik­sik, o th­e­ses (yung iba nga diyan ay hindi na bin­abasa hang­gang kailan­gan na itong basahin o i-ex­plain sa guro ang gi­nawa mong out­put).

Nang dahil sa aliw na ib­inibi­gay ng mga pook-sapot at ng mga gad­get, magig­ing mas mahi­rap ang pagkumbinsi sa mga ka­bataan na tangk­i­likin o mas bi­gyan ng pana­hon ang pag­babasa.

Malaki ding bal­akid ang bilis sa mundo ng mga pook- sapot at mga ap­pli­ca­tions kung pagu­usapan natin ang re­wards o ang pagkuha sa isang bagay, hindi tu­lad ng pag­basa na kadalasang ki­nakailan­gan na basahin ang kada salita up­ang mala­man ang tu­nay na sa­loobin ng may akda o ang mga pinakama­ha­la­gang de­talye sa bin­abasa mo; yung nasa gad­gets kasi, ang ki­nakailan­gan mo lang ang pagswipe ng screen gamit ng daliri or ang pagtitig ha­bang nakikinig o pakikinig lamang.

Isa pang bal­akid ang hilig ng mga ka­bataan sa mas pinaiks­ing pag­bay­bay ng mga salita dahil sa short mes­sag­ing ser­vice ( SMS) o text mes­sag­ing na isang re­sulta ng pag­nanais ng mga tao na makatipid sa singil sa bawat text na kani­lang i-se-send.

Uso din sa in­ter­net ang mga sal­i­tang gi­na­gawa ng basta-basta kat­u­lad ng lit at shookt at ang mga short­cut ng mga salita o ng ilang grupo ng salita tu­lad ng SKL (share ko lang).

Ito, sa ak­ing opinyon, ay ilan sa mga bal­akid sa at­ing mithiin na mas tangk­i­likin ng mga ka­bataan ang pag­babasa. ( Paid ar­ti­cle)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.