Bakit ma­ha­laga mag-aral ng pan­i­tikan?

Panay News - - BUSINESS - By Ar­lene A. Luces,

SA pana­hon ngayon ay hindi na na­pa­pa­ha­la­ga­han ang pag­babasa ng pan­i­tikan. Sa ka­su­lukyan kasi ay mod­ern na ang pana­hon at hindi na mai­iaalis ang pagkawala ng at­ing pan­i­tikan.

Ngu­nit bakit nga ba ma­ha­laga ang pag-aaral ng pan­i­tikan? Anong mga benepisyo ang maid­udu­lot nito sa atin lalung-lalo na sa mga mag-aaral? At ano ang kab­u­luhan ng pag­basa ng mga akda o lit­er­atura ka­gaya ng mga tula, ala­mat, sanaysay, dula, no­bela, pab­ula at marami pang iba?

Una sa la­hat, da­pat muna nat­ing mala­man ang ka­ha­la­ga­han ng pag­babasa. Ang pag­basa ay pagk­i­lala, pag- un­awa, pag­pa­pakahu­lu­gan at pag­tataya ng mga ideya sa mga nakalim­bag na sim­bolo. Ang pag­babasa ay ang pros­eso ng pa­gu­nawa sa mga kaisi­pang hatid ng aw­tor sa mga mam­babasa. Sa­makatuwid, sa pa­ma­m­ag­i­tan ng pag­basa, na­ha­hasa ang iba’t ibang kasanayan ng isang in­dibid­wal. Ang pag­basa kung gayon ay na­paka­ha­laga sa isang in­dibid­wal sapagkat ito ang tu­tu­gon sa kanyang pagkatuto tungo sa mas malawak na kaala­man sa kanyang ka­pali­gi­ran, sa bansa at marami pang iba na nahuhubog ng kanyang pagkatao.

At kung ang isang tao ay nag­tataglay ng katan­gian ng isang ma­g­a­l­ing na mam­babasa mas madal­ing mau­u­nawaan ng mam­babasa ang kaniyang bin­abasa. At sa pag-aaral ng pan­i­tikan ay mas madal­ing ma­ha­hasa ang katan­giang ito.

Ang ka­ha­la­ga­han ng pag-aaral ng pan­i­tikan ay lu­bos na ka­mangha-mangha. Sa pa­ma­m­ag­i­tan ng pag-aarl ng lit­er­a­ture at pan­i­tikan natu­tuto ang mga mag-aaral na mag­ing ma­likhain sa kadahi­lanang alam nila ang mga sa­lik sa pag­gawa ng isang akda. Hal­im­bawa nito, ay ang pagkatuto nila ng iba’t-ibang anyo ng tula, talud­tod, sanaysay at ng iba pa.

Sa pa­ma­m­ag­i­tan din ng pag- aaral ng pan­i­tikan ay natu­tuhan ng mga mag-aaral ang is­ti­long gi­na­mit ng isang aw­tor sa paglikha ng mga ak­dang ito. At higit sa la­hat ay nau­u­nawan nila ang pagkakaiba-iba ng mga akda sa isa’t-isa.

Isa a sa mga pinaka­mala­ha­gang ra­son sa pag-aaral ng pan­i­tikan ay ito ay nagig­ing isang daan up­ang mak­i­lala natin ang at­ing sar­ili bi­lang Pilipino, at mat­a­los natin ang at­ing pinagya­man ng isip at ang angk­ing tal­ino ng at­ing pinang­galin­gang lahi.

Ito ay isa sa mga dahi­lan ng pag-aaral ng lit­er­atura hindi lamang saagkat ito ay isang asig­natura na da­pat ipasa ng ma­g­a­aral. Sa katu­nayan, noon pa man ay nasa kuriku­lum na natin ang pag-aaral ng pan­i­tikan mula sa mga akda nila Fran­ci­cso Bal­gatas ang Flo­rante at Laura at ng at­ing pam­bansang bayani na si Gat. Jose Rizal ang Noli Me Tan­gere at El Fili­bus­ter­ismo. Bi­lang mga Pilipinong ma­pagma­hal at ma­pag­malasakit sa at­ing sar­il­ing kul­tura ay da­pat nat­ing pag-ar­alan ang at­ing pan­i­tikan sapagkat tayo higit kanino man ang da­pat pag­pa­ha­laga sa sar­il­ing atin. ( Paid ar­ti­cle)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.