Pan­i­tikan sa pana­hon ng mga milenyal

Panay News - - NEWS - By Mag­da­lyn Grace G. Gayas, Teacher I Ta­paz Na­tional High School, Ta­paz, Capiz

GUSTO kong bi­gyang diin muli ang mga huli kong nasabi sa isa kong ar­tikulo tungkol sa pagkakasaad ko sa pan­i­tikan sa pana­hon ng Kastila at ng Amerikano. Ito ay sa kadahi­lanang gaya ng ak­ing in­i­hal­im­bawa, sa tao­nang Translas­cion ng Itim na Nazareno sa Quiapo, Manila na gi­nanap ka­hapon, hindi lingid sa mga naibalita sa telebisyon na ha­los marami rami na ring de­boto na mga ka­bataan o ang tinatawag nat­ing milenyal sa ngayon.

Nai­tanong nga ng mga mama­hayag kung seryoso nga ba sila sa kani­lang de­bosyon o sa panata at mga gi­na­gawa tuwing Transla­cion gaya ng paawit na misa, mga panalan­gin na siyang ba­hagi ng pan­i­tikan mula pa ng sin­au­nang pana­hon. Kung kayat, binibi­gyan diin ko na kung hindi natin ba­ba­likan ang mga pan­i­tikan na at­ing natu­tu­nan mula pa sa at­ing ka­nununuan, hindi natin mai­intindi­han ang mga uri ni­tong atin pa ring isi­nasagawa hang­gang ngayon. Hindi mai­intindi­han ng mga ka­bataan sa ngayon kung bakit nila gi­na­gawa yun. Kung aal­isin natin

ang asig­nat­u­rang Filipino, paano natin ma­pa­pa­natili ang at­ing wika. Kung gani­tong malalim na nga ang at­ing pagkakaintindi at mas madalas pa nat­ing mag­a­mit ang banya­gang salita kaysa sa sar­il­ing atin, nawawala na ang wikang Filipino, paano pa kaya kung kanse­lahin natin ang pag­tu­turo ng asig­nat­u­rang ito?

Ang pan­i­tikan sa kasalukuyang pana­hon kung tu­matatak man sa mga utak nat­ing mga Pilipino lalo na sa mga ka­bataan, ku­mukunti na lang sapagkat sa pag-us­bong ng teknolo­hiya na siyang gi­nagamit na ring ak­dang pam­pan­i­tikan, ang mga milenyal ay mas nahuhu­ma­l­ing na sa chat, twit, FB, blog at mag­ing je­je­mon at marami pang iba. Madalas gal­ing ng Amerika o ibang bansa ang mga pan­i­tikang gamit ngayon kaya bum­ababa ang tin­gin ng mga tao sa mga likhain na dat­ing ga­may ng bansang ito.

Nal­imu­tan na ang ha­laga at gal­ing n gat­ing mga ma­nunulat, di­rek­tor at mga artis­tang nag­bibi­gay

karangalan sa at­ing wika at pan­i­tikan. Kung meron man sa kasalakuyan na promi­nen­teng masasabing atin, yun ay ang mga t ula o spo­ken po­etry. Maba­batid na sumasabay ang pan­i­tikan sa mod­ernisas­yon ng mundo kung saan nag­babago ang as­peto ng teknolo­hiya o mag­ing ng in­ter­net.

Dahil dito nailu­luwal ang mak­abagong anyo sa pa­ma­ma­raan ng pag­tula at pagk­wento. Merong mga kwento na isi­nusu­lat at ib­inibidyo at i na- up­load sa Youtube gaya ng gi­nawa ni Marcelo San­tos III na ngayo’y may dalawang li­bro ng nail­im­bag dahil sa mi­lyung mga nag-sub­scribe sa kanyang Youtube chan­nel. Nariyan din ang mga lupon ng mai­ik­ling tula na ma­bilis basahin at ang bat­tle rap na pin­a­ban­tog ng Flip Top Bat­tle League na mak­abagong anyo ng bal­ag­tasan.

Dahil din sa in­ter­net mas nag­ing malapit o nag­ing ac­ces­si­ble ang mga akda, tula at su­latin ng mga ma­nunulat sa maram­ing mam­babasa, o mga mam­babasa na hawak ang cell­phone, o mga mam­babasa na kadalasan hindi na kailan­gang pumunta sa teatro o sim­ba­han o mag­ing mag­bayad para maka­pan­uod ng uri ng pan­i­tikan gaya noong araw. May mga kwento ding Wattpad na nail­im­bag bi­lang ak­lat at mag­ing na­pan­uod na sa pe­likula.

Nag­ing mod­ernisado man ang uri ng pag­pa­pa­hayag o paggamit ng mga milenyal ngayon sa at­ing pan­i­tikan, ang im­por­tante sa akin bi­lang guro ay ang hindi ito mawala sa at­ing kasaysayan at na­pa­pa­natili nito ang at­ing wika at pagkakak­i­lan­lan.

Kung nakiki­ayon ito sa pag- un­lad ng at­ing teknolo­hiya, at kung ito ay mag­bibi­gay daan para ang at­ing ka­bataan ay pat­u­loy na magka­roon ng plat­a­porma kung saan maipa­pa­hayag at maipa­ma­malas nila ang kani­lang mga nararam­daman at ang kani­lang tal­ento gamit ang at­ing sar­il­ing wika, ako bi­lang guro ay buo ang su­porta anu­man ang mag­ing anyo ng at­ing pan­i­tikan. ( Paid ar­ti­cle)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.