Panay News

Sa pagpuas sang aso

- ( bertladera@ gmail.com/

NAGAHAWAT-hawat na ang tanan samtang nagahilapi­t ang adlaw sa paghukom sang mga Filipino kon sin-o ang ila luyag mangin lider sang pungsod. Mas mainit ang kampanyaha­nay, mas puno sang emosyon, mas bug-os nga pwersa kag suporta ang ginahimo ang tanan lamang nga mangin madinalag-on ang kandidato sang kada isa.

Sa nabilin nga tatlo ka adlaw ibabaw nila rason nga nagakuob sila sang kampanya, mas ginapasula­bi agud indi mamulalung­an. na sang tanan ang ila mga hilikuton Nagatalbo ang yab- ok, tuman may kaantanan sa pagsuporta sa ka lubog, tuman ka garot. Indi ila nahamut-an nga kandidato. Mas mapunggan ang waras sang mapisan sa pagpamalay-balay agud kada i sa bangud nagahandom nga mahaylo ang iban nga tawo nga nga makapangib­abaw sa ila mga mag-upod sa ila kag suportahan ang kasumpong, sa kaangay nga mga ila kandidato. kandidato.

T u m a n k a k r u s y a l a n g Mas al andaman ang mga kampanyaha­nay umpisa subong nagasuport­a sa ila mga kandidato nga adlaw tubtub sa ikatatlo nga bangud sila ang mas emosyunal, sila adlaw. Bisan nga ginadumili­an ang ang yara sa komunidad nga nagakampan­ya sa adlaw sang Domingo atubang sa tagsakdag sang iban nga apang may pagpangama­ng-kamang kandidato, sila ang nagasumala­ngay nga nagakatabu nga lipod sa ihibalo sa dalan kag naga- iskimahay ang sang tanan. Pilit nga ginalikom apang tinaga nga nagakawas sa ila mga kon kaisa nagakabist­o man. Bisan sa baba. adlaw mismo sang piniliay, may mga Kabay pa nga wala sang dalagku nagahingag­aw pa sa paghaylo sa iban, nga insidente nga magluntad nga nagapangau­nyadi pa sang boto nga wala naton ginalauman. Ipabilin makadugang para sa ila kandidato. lang kuntani sang kada isa ang

Sa subong, nagatap-ok ang aso sa pagkalmant­e, indi magpanguib­it, kada lumbayag sang mga kandidato i n d i m a g p a n g t u r a s o k , i n d i kag ila tagsakdag, nagasibad sila sa m a g p a n g p a s i p a l a , i n d i paghingaga­w nga madugangan ang magpanumbo­y, kag indi magtuga kadamuon sang naga-upod sa ila. sang akto nga makasakit sa isigTuman ka poog sang aso, makita ang kapareho. paggamit sang kusog, sang tanan nga Ipabilin naton ang pagrespeto sa resources para sa eleksyon, kaangay kada isa. Tahuron naton ang desisyon nga daw wala nagabatyag sang sang kada isa. May mga luyag kita nga kakapoy. wala naluyagan sang iban, kag may

Matuod nga ang iban sadto mga nasum-uran kita nga paborito nagahipos-hipos sa kon sin-o ang ila sang iban. Indi naton ma-imponer kandidato apang sa karon hayag na ang aton luyag sa wala sang gana. sila nga makita kag nagapakita na Indi man kita nila mapilit sa kon ano sang ila suporta. May mga tagsakdag ang aton luyag. Kon hangpon naton nga nagalikaw sa gamo, may yara ang kada isa, wala sang gamo nga man sang indi luyag nga simu-simuon magaluntad kag mangin malinong sang mas may poder ukon yara sa kag matawhay ang piniliay.

Indi kita magpaanod sa emosyon. Kampanya lang kita nga wala sang pagpamigos ukon paggamit sang kakahas.

Tandaan naton nga paglipas sang eleksyon, piyerdi man ukon daug ang kandidato, kita sa gihapon ang magaatuban­gay sa komunidad, kita sa gihapon ang mangabuhi kag magahimaka­s.

Indi pag-awayon ang kasilingan bangud sa eleksyon bangud sa tanan nga oras ang imo kasilingan ang pwede mo nga tawgon, ilabi na sa tion nga emerhensya agud nga magbulig sa imo.

Maghapuas ang aso s ang kampanya sa adlaw sang piniliay. Posible nga sa tunga sang gab-i may lauman na nga resulta kon sin-o ang nagapangun­a. May magahinugy­aw kag may magahuyhoy ang paku.

Indi magkasubo kon malutos, importante nga ginhimo ang tanan agud nga magdaug. Kon ginkulabos, dapat hibaluon kon sa diin ang kahuyang, kon sa diin ang kabus, kon sa diin ang sayop agud nga mangin

salandigan sa paghimo sang istratehiy­a sa masunod nga pagbatalya.

Ang kabuhi isa ka malawig nga leksyon sa pagpakanub­o. D a p a t k a h i b a l o k i t a magbatyag sa isig-kapareho naton. Ang nagdaug dapat magpakanub­o, ang nalutos indi magpangasu­bo.

May higayon ang kada isa, may tion ang kada isa.

Ang malutos nga magatuon mas may daku nga higayon nga mangin madinalag-on sa masunod nga pagpasimpa­lad. Ang magdaug nga mangin hanginon ang may daku nga higayon nga indi na makabalik sa pwesto, umalagi lamang bangud sa pagligwat sang iya batasan.

Sa pagpuas sang aso, kabay nga magbalik ang maayo nga tamdanay sang mga nagsumpaki­lay.

Tandaan naton nga umalagi l a ng g i d a ng eleksyon. Kada tatlo ka tuig ukon anum man ka tuig may ginapili kita agud nga magdumala para sa lokal kag sa nasyunal nga posisyon.

Indi kita magpatama sa paghaboy sang masakit nga tinaga. Paminsaron naton nga ang tinaga nga nagkawas sa aton baba ang indi na mausang kag liwat nga tunlon.

Sa pagpuas sang aso, ang kasilingan kag mga himata ang una nga makita sa garhum sang panulukan.

 ?? ??

Newspapers in English

Newspapers from Philippines