TABI PO

Scout - - CONTENTS -

Tabi Po is Mervin Malonzo’s graphic novel se­ries that won the Na­tional Book Awards last 2014 and was picked up by Cig­nal TV’s Sari Sari Chan­nel last 2017. Tabi Po tells story of Elias, a neo­phyte aswang born out of a tree, as he learns to co­ex­ist with hu­mans in nine­teenth- cen­tury Philip­pines. Tabi Po’s sec­ond in­stal­la­tion, Tabi Po: Ikalawang Ak­lat - Si Si­mon, comes out this year.

SYN­OP­SIS: May mga li­him na nabun­yag at may mga nagkamit ng matitind­ing parusa sa isang malak­ing tra­hedya sa bayan ng San Diego. Nai­wan nang mag- isa ang aswang na si Elias ... ngu­nit mag­isa nga ba ta­laga siya? Sa pag­ta­pos ng unang ak­lat ay ang pagsim­ula ng pani­bago: buk­latin ang mga bagong pahina at ki­lalanin si Si­mon, na mas ki­lala bi­lang Mo­moy, isang pal­aboy.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.