La­guna’s sturdy heavy punk/ hard­core scene

Scout - - MUSIC -

In­tim­i­dat­ing, loud, and rest­less— that’s what La­guna hard­core is at and hard­core runs deep. It started as “tug­tu­gang pangka­lye” and found its home through the doors of lo­cal bars. Un­til now, it re­mains the beat that the prov­ince moshes to.

Since lay­ing its foun­da­tions in the ’ 90s, La­guna hard­core has been a solid part of the prov­ince’s sub­cul­tural iden­tity. “I can say have a tight hard­core scene, lots of ded­i­cated in­di­vid­u­als con­trib­uted to put our place in the hard­core map,” the bassist of La­guna hard­core band

One of those ded­i­cated in­di­vid­u­als is gig or­ga­nizer and mu­si­cian Harry Tiu. He has ac­tively or­ga­nized and par­tic­i­pated in the scene since 1994 in Pagsan­jan.

Harry shares his the­o­ries about why hard­core has re­mained the sound of the prov­ince: “Noong nag­sisim­ula pa ang mga grupo na nag- us­bun­gan sa bawat bayan, may mga ak­tibis­tang pang- kul­tura na nakatago, para sa akin isa sila sa punks. May re­be­lyon ang tula at musika. ’ Yun ang es­en­sya ng punks na kaisi­pan. Hindi sig­uro ito nang­gal­ing sa Maynila ’tas sinalin sa La­guna. Para sa akin, malaki ang ki­nala­man ng paki­ram­dam para yakapin namin ang isang tunog at ang kaisi­pan nito.”

From its ’90s found­ing fa­thers like New Found Her­itage to groups like Piledriver keep­ing the scene alive, La­guna hard­core isn’t go­ing any­where any­time soon. Its rel­e­vance will live on as the scene’s sturdy sup­port sys­tem con­tin­ues.

“Nag­pa­p­at­u­loy at pat­u­loy pang mag­pa­p­at­u­loy ang ek­sena dahil sa nagkakasalubong na sa­hog ng mga musikero at ang mga sumusu­porta nito, why the scene in La­guna is still

Nagkakasalubong ’yung mga in­ter­est [ nila kaya nag­pa­p­at­u­loy, nakaka­pagsalin ang nauna, at naaalalayan ang kasalukuyan.”

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.