Ta­gle: Love sets devo­tee apart from fa­natic

Sun Star Bacolod - - Classified Ads -

MANILA Arch­bishop Luis An­to­nio Car­di­nal Ta­gle de­fended the Catholic faith­ful join­ing the Black Nazarene pro­ces­sion against ac­cu­sa­tions that they en­gaged in “fa­nati­cism.”

Ta­gle, in his homily dur­ing the mid­night mass at Quirino Grand­stand, ex­plained the dif­fer­ence be­tween be­ing a devo­tee and be­ing a fa­natic, say­ing it is love that sets them apart.

“Parang taun-taon ay parang kinuk­west­yon, ‘yan ba ay tama, ‘yan ba ay ma­ha­laga – ‘yung pagig­ing de­boto...at meron pang isang salita na kani­lang gi­nagamit, ‘Hindi ba yan pa­nati­sismo?’ Eh kung pareho, bakit may sal­i­tang de­boto?” he said.

(It seems that peo­ple ques­tion ev­ery year whether be­ing a devo­tee is right or im­por­tant. There is even a word they often use: isn’t that fa­nati­cism? But if they’re the same, why is there the word ‘devo­tee’?”

Ta­gle said a real devo­tee loves, while a fa­natic just clings on some­thing that gives them value.

“Una, ang tu­nay na de­boto ay nag­mama­hal… Ang pa­natiko, nang-aano lang ‘yan eh, ku­makapit sa isang nag­bibi­gay ng ha­laga sa akin. Pero ang de­boto, hindi iyon ang dahi­lan. De­voted ka dahil ma­hal mo siya. ‘Yan ang ip­inakita ni He­sus. ‘Yan din ang diwa ng de­bosyon,” he said.

(A real devo­tee loves...a fa­natic is just there to cling on some­thing that gives them value. A real devo­tee is there be­cause they love. That’s what Je­sus have shown to us. That’s the spirit of de­vo­tion.)

“Ang pa­natiko, ka­pag hindi na nakuha ang kanyang gusto, titigil na ‘yan. Pero ang de­boto, dahil nag­mama­hal, man­a­natil­ing tapat, may nakukuha man siya o wala. Basta ma­hal kita, paglil­ingku­ran kita, at magig­ing tapat ako sa iyo,” he added.

(The fa­natic, if they no longer get what they want, they stop. But the devo­tees stick be­cause they love and they will re­main faith­ful, whether they get some­thing out of it or not. Be­cause I love you, I will serve you, and I will be faith­ful to you.)

Ta­gle said aside from be­ing lov­ing, a true devo­tee is loyal and unites with God.

“Ang unang nag­ing de­boto sa atin, de­voted to us, ay si He­sus mismo… ‘Yung ibang tao pag nasa lan­git ‘yan hindi mo na ‘yan ma­pa­pababa! Pero si He­sus nasa lan­git, bababa para sama­han tayo,” he said.

(Je­sus was the first per­son de­voted to us. The oth­ers, if they’re al­ready in heaven, you can no longer ask them to go down. But Je­sus will come down from heaven just to be with us.)

“Pati lan­git ii­wanan niya ma­pasama (lamang) sa mga ka­p­atid na makasalanan, hindi para yu­rakan sila, hindi para sila’y parusa­han, kundi para ilig­tas, that’s de­vo­tion,” he added.

(Je­sus will even leave heaven just to be with sin­ners; not to pun­ish them, but to save them. That’s de­vo­tion.)

He urged the devo­tees to foster their re­la­tion­ship with God day by day.

Ta­gle made the state­ment as mil­lions of devo­tees at­tended the Black Nazarene pro­ces­sion Wednes­day, Jan­uary 9. The pro­ces­sion started around 5 a.m. from the Quirino Grand­stand to­ward the Quiapo church.

As of 12 noon, the Philip­pine Na­tional Po­lice (PNP) and other gov­ern­ment agen­cies have yet to record any un­to­ward in­ci­dent re­lated to the re­li­gious oc­ca­sion.

The car­riage of the Black Nazarene has al­ready passed the Jones Bridge in Manila.

The PNP ear­lier said it is ex­pect­ing the im­age of the Black Nazarene to ar­rive at the Quiapo church within 20 hours./sun­star Philip­pines

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.