Sun Star Bacolod

Marcos to Filipinos: Emulate Bonifacio’s heroism

- Philippine­s)

PRESIDENT Ferdinand Marcos Jr. urged the Filipino people to emulate the heroism of Andres Bonifacio, as he honored on Thursday, November 30, 2023, the unsung modern-day heroes.

In his speech on the 160th Bonifacio Day delivered by Executive Secretary Lucas Bersamin, Marcos said that Bonifacio is like an ordinary Filipino who dedicated his life fighting for his countrymen and the Philippine­s.

“Inaanyayah­an ko rin ang bawat isa na tularan ang kaniyang kabayaniha­n at pagmamahal sa bayan, at ipakita ang mga ito sa ating pang-araw-araw na gawain,” Marcos said.

(I also invite everyone to emulate his heroism and love for the country, and show them in our daily activities.)

“Sa diwa ng bayaning si Gat Andres Bonifacio, tayo’y tinatawag hindi lamang na ialay ang ating buhay para sa Inang Bayan, kundi pati na ang pagbuhos ng ating kahusayan, galing, tapang, at oras, upang ang bawat hakbang natin ay maging ilaw ng pag-asa at inspirasyo­n para sa ating mga kababayan,” he added.

(In the spirit of the hero Gat Andres Bonifacio, we are called not only to sacrifice our lives for the Motherland, but also to pour out our skills, talent, courage, and time, so that every step we take becomes the light of hope and inspiratio­n for our countrymen.)

Marcos said he can already see Bonifacio’s heroism in the dedication and the love for the country of the Filipino workers, medical workers, teachers, police and military officers, and the overseas Filipino workers (OFWS0 who are bringing Filipino pride around the world.

“Gaya nila, maaari nating ipagpatulo­y ang nasimulan ni Gat Andres Bonifacio, at tiyaking maipamaman­a natin sa mga kabataan ang tunay at wagas na pagmamahal sa bayan tulad ng kaniyang ipinamalas,” he said.

(Like them, we can continue what Gat Andres Bonifacio started, and make sure that we can pass down to the youth the true and pure love for the country demonstrat­ed by him.)

“Ang bawat isa sa atin ay may mahalagang tungkulin sa pagsulong ng Pilipinas. Lahat ay dapat makilahok sa mga gawaing magpapayam­an ng ating kultura, magpapaunl­ad ng ekonomiya, at lipunan lalo na ngayong sinisikap nating maitaguyod ang isang Bagong Pilpinas,” he added.

(Each of us has an important role in the advancemen­t of the Philippine­s. Everyone should participat­e in activities that will enrich our culture, develop the economy, and society especially now that we are trying to establish a New Philippine­s.)

He also urged the public to treasure the freedom that Bonifacio has fought for the Filipino people and the Philippine­s.*(pr/sunstar

Newspapers in English

Newspapers from Philippines