“Ka­bataan Para Sa Bayan”

Sun Star Bacolod - - Top Stories - By: Carmencita C. Guansing Teacher II Banago Elem. School 1

Nakaukit na sa isi­pan ng bawat Pilipino ang isang pa­hayag na ini­wan ng at­ing bayani na si Dr. Jose Rizal na“ang Ka­bataan ay Pag-asa ng Bayan”. Subalit para sa mga Pilipinong guro ito ay isang malak­ing ha­mon at palaisi­pan kung paano hubu­gin at im­u­lat sa mak­abagong hen­erasyon ang mag­ing isang mabut­ing in­dibid­wal. Ito ay isang na­pak­abi­gat na dalahin at tungkulin para sa mga guro la­long lalo na yaong nag­tu­turo sa mga pam­pub­likong paar­alan.

At sa mga mag­u­lang huwag la­hat ibi­gay ang re­spon­si­bil­i­dad sa paar­alan. Tan­daan ang ka­gan­da­hang asal at mabut­ing pag-uu­gali ng ka­bataan unang natu­tu­nan sa kanyang mga mag­u­lang sa tahanan. Nang sa ganoon madali rin sa kanila na makik­i­tungo sa ibang tao.

Gayun pa­man nag­ing masi­gasig pa rin ang mga guro na ma­pag­tagum­payan ang mga ha­mon sa paghubog ng mga ka­bataan sa ika-21 siglo. Hini­hikayat ng mga guro ang mga mag­u­lang na mag­ing ak­ti­bong tu­mu­long sa mga pro­gra­mang pam­paar­alan at ma­pag­masid sa mga ikiniki­los ng kani­lang mga anak. Masiglang pakikipag-ug­nayan sa mga gawain para sa ik­abubuti ng kani­lang mga anak. Isa sa mga patu­nay na gi­nawa ng mga guro ang kani­lang tungkulin at nag­ging matagum­pay sa ha­mon ay ang mag-aaral na nag­sisi­ta­pos ngay­ong taon.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.