Mag­u­long daigdig

Sun.Star Pampanga - - OPINOIOPNINION -

'Ang gulo ng bayan natin', bigkas ng isang obispo sa kaniyang homily. Marami ang sumasang-ayon. Gulo nga sa Marawi hindi pa tapos.Sa Basi­lan, sa Sulu at ilang parte pa ng at­ing bansa. Pat­u­loy pa rin kon­tra dro­gang kam­pa­nya ng gob­y­er­nong Duterte. Marami na ang na­sawi.Op­er­a­tion Tokhang. Op­er­a­tion Galu­gad at iba't iba pang op­er­a­tions ang nailun­sad at ibig sabi­hin lang nito ay man­gan­gahu­lu­gan ng ka­matayan na kung sino. At ang mabi­gat nito ang ma­mayang Pilipino na karami­han ay mahi­hi­rap ang siyang nagig­ing madalas na bik­tima.

Batiku­san dito, batiku­san doon. Walang tigil ang ka­mara at ang senado sa kakaimbestiga, pero parang wala na­mang nangya­yari. Su­mam­bu­lat ang balita ng ang asawa ng Com­mis­sion on Elec­tions Chair­man Bautista na si Pa­tri­cia ay in­akusa­han ang una na nagka­mal ng salapi sa masamang paraan. Bumwelta si An­dres, sabi masama lang ang loob nito dahil tinangi­han ang hiling nito na bi­gyan siya ng malak­ing ha­laga. Mata­gal na daw ang away nila dahil may 'third party' sa re­lasyon ni­lang ma­g­a­saw a.

Noong isang araw na­man, tu­mindig si Se­nador Pan­filo 'Ping' Lac­son at dine­talye ang la­gayan ng 'tara' sa Bu­reau of Cus­toms. Isi­nangkot ha­los la­hat na mula sa com­mis­sioner, mga port col­lec­tors, mga tang­ga­pang iba'iba ng ka­gawaran hang­gang sa mga ilang clerks. Bi­lyon bi­ly­ong pera na sukat pupunta sa ka­ban ng bayan ay nasasabat ng mga malilikot ang ka­may at mga ganid sa ad­wana.

Kinabukasan na­man, nag­patawag ng press con­fer­ence ang sini­bak na Com­mis­sioner Ni­canor Fael­don at tuwirang it­in­uro ang anak ni Se­nador Lac­son na si Pampy na di­u­mano ay sangkot sa smug­gling ng se­mento. Si Lac­son at Fael­don ay ka­puwa gal­ing sa Philip­pine Mil­i­tary Academy. Isa pang kasali sa away dito ay si Se­nador An­to­nio Tril­lianes na isa ring PMAyer at nag­ing kasama­han ni Fael­don, Gam­bala, Maestre­campo at iba pa sa Ok­wood mu­ti­nee, kung inyo pa rung natatan­daan.

Pwede nat­ing idagdag sa binigkas ng obispo ay ganire: ANG GULO NG MUNDO! Magka-min­san nga ayaw ko ng manood sa mga balita sa telebisyon, lalo na yaong sa CNN, BBC, FOX News at iba pa. Ka­makailan sa Barcelona,Spain. Ni­tong mga nag­daang pana­hon sa France, sa Ger­many, sa Bos­ton Marathon sa Mas­sachuset, sa mga maram­ing bansa sa Africa at mag­ing sa Es­ta­dos Unidos.

Kaliwa't kanan ang mga demon­strasyon. Sa Venezuela, sa Hongkong, sa Es­ta­dos Unidos at sa marami pang bansa ay sum­isi­gaw ng pag­babago ang iba at ilan na­man gus­tong patal­sikin ang kani­lang na­mu­muno.

Heto pa ang dalawang lider na nakakaner­biyos ang kani­lang ki­los. Ang batang batang lider ng North Korea na si Kim Jong Un na walang tigil sa pananakot niya sa Es­ta­dos Unidos na pasasabu­gin niya di­u­mano ang Guam. Subukin mo, ganti na­man ni US Pres­i­dent Don­ald Trump, ' You'll ex­pe­ri­ence hell and fury'. (Loosely: pupul­busin daw). Hawak ng dalawa ang nu­clear codes ng kaniyang bawa't bansa. Pangi­noong Diyos huwag sana. Tu­lun­gan ninyo po kami. At mag-hunus­dili ang bawa't isa.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.