PAALALA NG ISANG GURO

Sun.Star Pampanga - - PERSPECTIVE! -

MARIA LUISA G. PINEDA

Or­di­nary­ong guro man ako sa in­y­ong paningin At marahil ang ilan,ako’y di pansinin

Sa ayaw ninyo’t gusto mula sa araw na ito Makakasama niyo ako hang­gang Marso

Mag­sisilbi akong in­y­ong pan­galawang mag­u­lang Sa grado ninyo’t pag-uu­gali ako’y may pakialam Kaya sana wag na wag kay­ong mag­daram­dam Kung pamin­san-min­san kayo’y na­pagsasabi­han

Masakit sa loob ko,makita kay­ong nagig­ing palalo Tuwang-tuwa ang puso ko kung nakakamit ninyo’y pagkatuto Ipag­ma­malaki ko kahit ang mu­munti niny­ong panalo Dahil masaya akong sa kaba ay di kayo nag­pat­alo

Wala sanang sa inyo’y mag­tanim ng ing­git

O di kaya’y hi­nanakit sa in­y­ong ka­p­atid Tan­daang kayo di­tong la­hat ay magkakakampi Walang mang-ii­wan o dili kaya’y mahuhuli

Pagsika­pan niny­ong pan­garap ay makuha Dahil wala nang hi­higit tu­lad sa isang ina Ang mak­i­tang ang kanyang mga anak Ay may buhay na mag­in­hawa — oOo—

The au­thor is Teacher III at Cristo Rey High School, Ca­pas, Tar­lac

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.