NANG AKO’Y MANGARAP NA MAG­ING DARNA!

Sun.Star Pampanga - - PERSPECTIVE! -

KATRINA L. SAN­TOS

“Gusto kong mag­ing DARNA”, ang sagot ko ng ako’y tanun­gin ng ak­ing ina sa us­ap­ing ano ang gusto ko na mag­ing paglaki ko.

Noong bata ako, nan­garap akong mag­ing su­per­hero sapagkat nais kong ilig­tas ang mundo la­ban sa mga masasamang tao. Ngu­nit,ang pan­garap ko palang iyon ay sa mga komiks lamang mababasa ng ako’y ma­mu­lat at makatung­tong sa paar­alan. Bunga ng imahi­nasyon ng ka­pa­panood ng mga tele­serye sa tele­vi­sion.

Du­mat­ing ang araw na ako’y makatung­tong sa paar­alan, na­mangha ako sa ak­ing guro na nag­turo sa akin na bu­masa at mag­su­lat. Ang ak­ing guro sa Grade 1 na nagsil­bing san­data ko la­ban sa ka­mang­man­gan, ang ak­ing kasangga sa araw-araw na ako’y nasa paar­alan. Tin­u­ruan nya ako sa matem­atika, wika, sa pagsayaw at pagkanta. Siya ang hu­mubog sa ak­ing ka­malayan up­ang maintindi­han ang la­hat-la­hat sa mundong ak­ing gi­na­galawan.Higit na nadagda­gan ang ak­ing kaala­man mula sa walang hum­pay na pag­pa­pa­malas ng kaala­man ng ak­ing guro sa Grade 4. Siya ang nag­bukas ng ak­ing mga mata up­ang baguhin ko ang ak­ing pan­garap.

Ang ak­ing pan­garap ay tu­luyang na­pal­i­tan. Sa husay ng ak­ing mga guro sa el­e­men­trya sa pag­tu­turo, naisam­bit ko na darat­ing ang araw, ako’y magig­ing ka­gaya nila.

Hindi man ako lu­mili­pad na gaya ni DARNA, nasasam­bit ng ak­ing mga es­tudyante na ako ang kani­lang SU­PER­HERO dahil naim­u­lat ko sila sa ka­to­to­hanan ng buhay sa ak­ing mga kwento na mula sa tek­sto na may leksyon; sa pag­tu­turo sa kanila ng pag­basa; pag­su­lat at pag­buo ng mga makuku­lay na pan­gun­gusap. Walang hum­pay ang paghanga nila sa pag­gabay ko sa kanila up­ang makamit ang karu­nun­gan nais ni­lang makam­tan. Kung gaano sila nag­pa­pasalamt ay ganoon din ako nag­pa­pasala­mat sa ak­ing mga guro na nagsil­bing in­spi­rasyon ko sa pag­ta­hak ng lan­das na meron ako ngayon. Ka­gaya ni DArna, ako’y nag­ing isang su­per­hero sapagkat ako’y isang GURO.

— oOo—

The author is SST-II at Ma­cabebe High School

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.