GAW­ING MAKASAYSAYAN ANG SAYSAY NG KASAYSAYAN

Sun.Star Pampanga - - PERSPECTIVE! -

EDZEL S. OCAMPO

Nasy­on­al­ismo - katan­giang inukit ng at­ing mga bayani bi­lang sim­bolo ng pag­pa­pakita ng pag­mama­hal sa bayan. Isi­nantabi ang kinabukasan para sa at­ing kinabukasan. Isi­nakrip­isyo ang pansar­il­ing ka­panakan, alang-alang sa ka­paya­paan. La­hat sin­uong para sa at­ing ika­susu­long.

La­hat tayo ay may kani-kaniyang paraan sa pag­pa­pakita ng damdaming mak­a­bansa ng nan­gan­gahu­lu­gan lamang ito na hindi to­toong nawawala na ang di­wang nasy­on­al­ismo. Nakahigit pa rin ang mga ka­bataang batid nila na sila ang tin­u­tukoy na PA­GASA!

Baga­mat magkaiba ang kahu­lu­gan ng nasy­on­al­is­moi noon sa nasy­on­al­ismo ngayon ay alam kong nag­tatanong ka na rin.. Paano ko ba maipa­pakita ang ak­ing Nasy­on­al­ismo?!

Kung nag­buwis man ng buhay ang mga nabuhay sa nakaraan, tayo na­mang nabubuhay sa kasalukuyan ay gaw­ing makasaysayan ang saysay ng kasaysayan!

— oOo—

The author is Teacher III at Dap­dap High School, Bam­ban, Tar­lac

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.