HUWAG IPAGPABUKAS ANG KINABUKASAN

Sun.Star Pampanga - - PERSPECTIVE! -

EDZEL S. OCAMPO

Manyana habit, ugal­ing Pilipino na ip­inag­pa­pabukas ang gawain na maaari na­mang gawin ngayon. La­hat tayo ay man­anakbo sa pinaka-malak­ing oval na mundo. Walang man­lalaro na ayaw makarat­ing sa hang­ganan, la­hat ay gagawin mat­a­pos lang ang tak­buhin.

Ito ang nagu­udyok sa mga taong masi­gasig marat­ing lang ang minimithing tagum­pay. In­spi­rasyon ang hi­na­harap kaya’t masikap sa kasalukyang hi­na­harap para malasap ang pan­garap. Ang manyana habit ay hindi na nakakapit sa mga pilipinong nag­pip­i­lot makamit ang kinabukasan. Kaya’t ngayon na, hindi bukas. Sim­u­lan na, hindi ma­maya na. Ha­bang may oras pa sapagka’t hindi na kailan­man maiba­ba­lik pa ang nakali­pas na.

— oOo—

The au­thor is Teacher III at Dap­dap High School, Bam­ban, Tar­lac

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.