LARANGAN KO’Y NAKIKIPAGBAKBAKAN

Sun.Star Pampanga - - PERSPECTIVE! -

AL REZSAN BACLAYO YCO

Ito na yata ang larangang sa tin­gin ng marami ay madal­ing piliin at kung ba­ba­likan ang kasaysayan at hindi alam ang kur­song iy­ong kukuhanin. Panig­u­rado ako! sa pagig­ing guro ka pa­pa­sukin. Ang in­aakalang madali ay isang ide­lo­hiyang na­paka­mali. Hindi ganoon kadali ang larangang ak­ing napili, kailan­gan bawat hak­bang ay pinag-aar­alang mabuti, masin­ing mong hini­hi­may ang bawat sal­i­tang bibigkasin ng iy­ong labi at higit sa la­hat ikaw da­pat ay lag­ing han­dang makipag­tung­gali. Bakit pakik­ibaka o pakikipag­tung­gali ang napili kong salita para sa ak­ing larangang pinili? Hindi ko nais mag­bi­gay ng negatabong pa­sub­ali. Nais ko lang ipa­batid na ang pagig­ing guro ay tu­nay na­man ta­la­gang nakak­abighani, marami kang matu­tu­ruan at matu­tu­tu­nan, marami kang makik­i­lang mga kaibi­gan at mga mag-aaral ay itu­tur­ing ka­pang mag­u­lang. Hindi lang iyon, para sa la­hat isa kang bayani na kayang ipagla­ban ang kinabukasan ng bawat hen­erasy­ong iy­ong ha­hawakan. Larangang pag­tu­turo ay pakik­ibaka, hindi maaari ang pag­sugod na walang bala. Hindi ka pwe­deng puma­sok sa silid at ika’y mag­tu­tun­ganga. Kailan­gan mahimok mo ang iy­ong mag-aaral na sa iyo’y mak­ibaka nang mail­abas nila ang angk­ing gal­ing, husay at tal­ino nila. May pagkakataon pa na kailan­gan mong pumunta sa ba­hay kung sa klase mo ay may lu­miban pala. Aalamin mo ang de­talye, at sinasabi ko sayo da­pat may pakialam ka. Iyan ang ilang pakik­ibakang kailan­gan kong hara­pin. Hindi ba’t ma­pa­paisip ka kung bakit ito pa ang ank­ing pinili? Masasabi mo rin na hindi nga ito madali. Ngu­nit sasagutin kita ng mga sal­i­tang ma­susi kong pinili. Nais kong mak­ibaka. Nais kong ipanalo ang bawat ka­bataang may­roong pag­nanais na matuto, may pag­nanais na ang pan­garap niya ay mabuo at ako bi­lang kanyang guro ay magig­ing in­stru­mento. In­stru­mento sa kanyang pakik­ibaka at am­ing pagka­panalo. Hindi magig­ing madali ang ak­ing larana­gan kung sa pakik­ibaka hindi ko gu­gus­to­hing mag­wagi. Ki­nakailan­gan kong maglagay ng tamang kagami­tan sa ak­ing pag­tu­turo sa mga mag-aaral, mag­ing handa up­ang ang nasabing pakik­ibaka ay mag­bubunga ng kata­gun­payan, hindi lamang para sa akin kundi higit sa ak­ing ip­inakik­ibaka at iyon ay ang ak­ing mga mag-aaral. Kaya ako bi­lang guro, pat­u­loy akong makik­ibaka para sa hen­erasy­ong mag­mu­mu­lat na ang pag-aaral ay isang ya­mang kailan­gan din ni­lang ipagla­ban.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.