ABUMATEA: PAANO KA INILUWA?

Sun.Star Pampanga - - PERSPECTIVE! - ARCELY G. FLORES

Ang Re­gional Mass Train­ing of Teach­ers in Ac­coun­tancy, Busi­ness and Man­age­ment ay gi­nanap noong Hunyo10, 2017 hang­gang Agosto 10, 2017 sa bawat sabado at lingo ng nasabing mga petsa.

Mal­iban sa nabuong kaala­man at kasiya­han sa pal­i­han, umus­bong din ang pagkakaibi­gan at naram­daman din ang isa pang kahu­lu­gan ng “pam­ilya”.

Pagkat­a­pos ng nasabing pal­i­han, nakabuo ng isang or­gan­isas­yon o sama­han ng mga guro na nag­tu­turo ng ABM at ito ay sa pan­gun­guna ni G. Leonard A. Are­nas, CPA, guro sa Hono­rato C. Perez Sr. Memorial High School, Dibisyon ng Ca­banat­uan City.

Noong Se­tyem­bre 2017 sin­im­u­lan ang pag­pupu­long para sa pag­balangkas ng sama­han. Ito ay di­naluhan ng mga guro sa iba’t ibang Dibisyon ng Re­hiyon III. Ang pag­pupu­long ay na­sun­dan pa ng maram­ing be­ses.

Sa tu­long, pag­sisikap at pagtiy­atiyaga ng la­hat ng mga kas­api at sa pakikipagug­nayan sa iba’t ibang ahen­sya ng gob­y­erno, opisyal nang naitala sa Se­cu­ri­ties and Ex­change Com­mis­sion (SEC) at Pro­fes­sional Reg­u­la­tory Com­mis­sion (PRC) ang Ac­coun­tancy, Busi­ness and Man­age­ment Teach­ers As­so­ci­a­tion of the Philip­pines, Inc. (ABuMaTeA, Phil., Inc.).

Isa sa mga layunin ng nasabing sama­han ay pag-isahin ang mga guro na nag­tu­turo ng Se­nior High School ABM sa buong bansa. At maka­pagam­bag ng kanya kanyang strate­hiya at pa­ma­ma­raan ng pag­tu­turo ng mga asig­natura sa ABM.

Nagha­lal din ng mga opisyales ang buong sama­han at nagka­roon ng in­duc­tion noong Disyem­bre 16, 2018 sa Nueva Ecija Na­tional High School, Ca­banat­uan City. Sa ka­pare­has din na petsa ay in­ilun­sad ang kauna-un­a­hang li­breng sem­i­nar para sa mga guro na pina­m­a­gatang “Na­tional Sem­i­nar on TRAIN LAW (R.A. 10963) for ABM Teach­ers” na makakat­u­long sa pag­tu­turo ng ABM. Ito ay di­naluhan ng mga guro sa iba’t ibang panig ng Pilip­inas (Ilo­cos Sur, Que­zon City, Cainta, Pampanga, An­ge­les City, Bataan, Caloocan, Pasig, Nueva Ecija, Bu­la­can). Ang nat­u­rang sem­i­nar ay pinan­gu­na­han ni G. An­gelus Ed­ward D. Jose, CPA, MBA.

--oOo— The au­thor is Teacher III at San­tos Ven­tura Na­tional High School (SHS)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.