Robin Padilla, ib­i­na­hagi ang planong gawin sa kanyang pa­gre-re­tiro sa show­biz

Sun.Star Pampanga - - ENTERTAINMENT! -

Bini­gyang diin ng beter­a­nong ak­tor na si Robin Padilla na wala siyang plano na taliku­ran ang show­biz sa ka­bila ng mau­gong na balita sa kanyang pag­takbo sa kahit anong po­sisyon sa gob­y­erno.

Ayon sa ak­tor “Wala po akong in­ter­est sa Puli­tika,”ani Robin sa en­ter­tain­ment press sa launch­ing ng kanyang bagong en­dorse­ment sa Ada Man­u­fac­tur­ing Cor­po­ra­tion.

Sa pananaw pa ni Robin, mas marami din siyang ma­g­a­gawa kung wala siya sa puli­tika.

“Wala po akong balak sa puli­tika, ako po ay nanini­wala na mas marami akong matu­tu­lun­gan kung ako ay nan­dito sa show­biz, nan­dito ako sa gani­tong tra­baho, kasi di­rekta ito at higit sa la­hat pera nila (pri­vate sec­tor) ang gi­na­gas­tos ko,” sabi pa ni Bi­noe.

At kasabay ng kanyang unti-unt­ing pag lie-low sa show­biz, mas nakikita din daw ng ak­tor ang kanyang sar­ili bi­lang isang or­di­nary­ong ma­ma­mayan na nakatu­tok sa kanyang hilig na pagsasaka.

“Ang katu­nayan, mata­gal na namin ito nag­ing ad­vo­cacy ni Mariel (Ro­driguez), itong or­ganic farm­ing, pero yung mga pana­hon na ‘yun wala pa kam­ing nakik­i­tang ka part­ner, pero hindi nakalimu­tan sa dasal ko na magka­roon ako ng gani­tong kasama,” kuwento pa niya.

Ang farm­ing din daw ang isa sa mga na­pa­pag-us­apan nila ng kanyang mi­sis, na tiyak magig­ing liban­gan niya ka­pag tu­luyan na siyang ma­gre­tiro sa show­biz.

“Yun ta­laga ang plano namin kaya ilang be­ses kami sumubok na umalis, nag-aral pa kami, nag iba’t ibang or­ganic (farm­ing) sa abroad, ta­la­gang tinig­nan namin ang di­reksyon na gusto namin pun­ta­han,” ani Robin.

“Kaya lang, hindi mat­a­postapos ang am­ing mga kaibi­gan sa show­biz na pa­pauwiin tayo dito ‘Lika na, gawin natin ‘to, shoot mo lang’,” pat­u­loy pa niyang pa­hayag.

“Ma­hal din kasi ta­laga natin ang mga kaibi­gan natin (sa show­biz), pero darat­ing din ang araw na mau­u­bos din ang hu­mi­hingi ng pa­bor at matu­tu­loy din namin ang farm­ing,” pa­hayag ng ak­tor.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.