TAMA NA

Sun.Star Pampanga - - SCIENCENEWS! -

ROMEO L. LIGUTAN, JR.

Min­san, re­al­i­dad sa buhay natin na kahit may parac­eta­mol, pinip­ili pa rin nat­ing umi­nom ng di­atabs kahit na ang masakit sa atin ay ang at­ing ulo. Pinip­ili nat­ing kainin ang tat­long araw nang pa­nis na ulam gay­ong may bagong lu­tong ulam na naka­hain sa mesa. Na­sisiya­han tay­ong du­maan sa lubak-lubak na daan gay­ong may maayos na daanan sa ka­lye. Nalili­gaya­han tay­ong puma­p­atay sa laro ng dota gay­ong maaari na­mang mag­pi­tik-bu­lag na lamang.

Apat na le­tra na kay dal­ing bigkasin ngu­nit tila kay hi­rap gawin. Ang kon­tek­sto ng panini­walang tama ang isang gawain ay nasa paraan ng pagsilip sa pina­pani­walaan o pinaninindi­gan. Ang pag­gawa ng tama ay tila isang sirkus na na­ga­ganap sa utak ng tao at ito ay lumal­abas sa paraan ng pagk­i­los natin. Ano­man ang na­ga­gawa nat­ing pagkaka­mali sa buhay na bini­gyang bisa ng pag­di­di­s­isyon natin, tang­gapin lamang ito at itama. Tama, itatama ito pagkat dito sis­i­bol at uus­bong ang bagong tayo. Mag­tu­lun­gan at magkaisa tayo sa pag­gawa ng tama.

Bi­lang tao, nawa’y mau­nawaan sana natin kung ano ang tu­nay na kahu­lu­gan ng sal­i­tang tama. Sabi nga sa linya ng isi­nalin kong aw­itin na 21 guns… “Ikaw at ako ay iisa

Bubuo ng mabut­ing mundo

Ikaw at ako ay iisa

Pag­mama­hal at di pag-aaway

Ikaw at ako ay iisa sabay tay­ong gawin ang tama ikaw at ako ay iisa

Ha­lika ump­isa­han na

Tara na..”

ay isang mali­wanag na panghi­hikayat at ha­mon sa bawat isa, na gawin ang tama. Upang sa gayon, sa ban­dang huli… huwag nat­ing pag­sisi­han ang mga ganap sa buhay natin dahil lang hindi na­gawa at pinili ang tama.

— oOo—

The au­thor is Teacher II at San­tos Ven­tura Na­tional High School-SHS

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.